Kas keitėsi rinkodaros ir medijų teisėje 2019 m.

Publikuota: 2019-12-27
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
MRU Tarptautinės ir ES teisės instituto lektorė, UAB „Lexnet“ Teisės skyriaus vadovė

Tarp svarbiausių įsigaliojusių pokyčių 2019 m. – keitėsi reklamos priežiūros institucija, buvo pakoreguota baudų už reklamos pažeidimus sistema, įsigaliojo daugiau apribojimų azartinių lošimų reklamai ir kt.

Pagrindiniai teisiniai pokyčiai rinkodaros ir medijų srityje buvo susiję su rinkos priežiūros priemonių efektyvinimu. Įtvirtinta galimybė operatyviai reaguoti į pažeidimus ar grėsmes, laikinai blokuojant prieigą prie interneto svetainių, pakeltos baudų „lubos“ už pažeidimus, jas siejant su subjekto metinėmis pajamomis, pareikalauta didesnio skaidrumo reklamos ir viešosios informacijos rengime.

Visgi esminiai pokyčiai laukiami 2020-2021 m., kai teisės aktų leidėjui reikės nustatyti tinkamą BDAR ir E-privatumo reglamento nuostatų santykį, subalansuoti autorių ir jų turinio platintojų interesus per Autorių teisių direktyvos įgyvendinimą, ir iš tiesų, ne tik formaliai, atverti didelės vertės viešojo sektoriaus duomenis pagal Atvirų duomenų direktyvą.

Ši įžvalga pasirodė e. leidinyje „RINKODAROS SEKTORIAUS APŽVALGA 2019“.

Daugiau dėmesio formai ir procedūroms

Teisinių pokyčių rinkodaros ir medijų srityje kiekybine ir kokybine prasme 2019 m. buvo panašiai, kiek 2018 m., tačiau dominuoja kitokie – su internetu ir duomenimis susiję – raktažodžiai (duomenų bazė, tinklavietė, duomenų apdorojimas, elektroniniai dokumentai).

Dažniausias raktažodis – „blankas“ – rodo didesnį įstatymų leidėjo dėmesį formai ir procedūroms.

Klaidinančios ir neleidžiamos reklamos priežiūra iš Konkurencijos tarybos perduota Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai. Taip pat buvo pakoreguota baudų už reklamos pažeidimus sistema: sugrąžinta lengvesnė sankcija – įspėjimas, didintos baudos už priežiūros institucijos įpareigojimų nevykdymą, nustatytos nuo metinių pajamų priklausančios baudų lubos pažeidimui, padarytam pirmąkart ir pakartotinai (iki 3% pirmąkart, iki 6% pakartotinai).

Palyginimui, anksčiau jos siekė 289-8.688 Eur, už pakartotinį pažeidimą – iki 34.754 Eur. Buvo patvirtinta baudų apskaičiavimo ir skyrimo tvarka, kuria atsižvelgiama į pažeidimo trukmę ir mastą.

Didėja baudos už nesąžiningą komercinę veiklą

Nuo rugsėjo mėn. padidintos baudos už nesąžiningą komercinę veiklą. Atsisakius ankstesnių fiksuotų ribų (289 — 8.688 Eur), dabar baudos lubos „pririštos“ prie subjekto metinių pajamų praeitais metais (iki 3%, bet ne daugiau nei 100.000 Eur).

Apribojimai azartinių lošimų reklamai

nuotrauka::1

Azartinių lošimų įstatyme nustatytas draudimas reklamuoti azartinius lošimus, išskyrus juos organizuojančių bendrovių pavadinimus, prekių ženklus ir organizuojamų lošimų rūšis.

Draudžiama nepilnamečiams skirtose interneto svetainėse skelbti bet kokią su azartiniais lošimais susijusią informaciją; prie automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatoriaus punktų patalpose, prie įėjimo privaloma nurodyti įspėjamąjį užrašą dėl draudimo įeiti nepilnamečiams ar tapatybės negalintiems įrodyti asmenims.

Politinė reklama – skaidresnė

Viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams nustatytas 30 d. terminas pranešti Vyriausiajai rinkimų komisijai apie politinės reklamos įkainius ir sąlygas, kuriuos komisija turi nedelsiant paskelbti viešai.

Finansinių paslaugų reklamos gairės

Lietuvos Bankas atnaujino finansinių paslaugų reklamos gaires, kuriose papildė rekomendacijas dėl kredito sutarčių ir kitų finansinių paslaugų reklamos tinkamumo.

Naujų tipų prekių ženklų registracija

Nauja redakcija išdėstytas Prekių ženklų įstatymas ir Prekių ženklų registravimo taisyklės supaprastino ir pagreitino prekių ženklų paraiškų padavimo, prekių ženklų registravimo ir kitus susijusius procesus.

Palengvinta netradicinių prekių ženklų (erdvinių, garsinių ir pan.) registravimo procedūra – registruojant negrafinį ženklą nebereikia pateikti grafinio jo vaizdo. Taip pat nustatyta privaloma prekių ženklų panaikinimo procedūra, kurią atlieka Valstybinis patentų biuras.

Anksčiau tokia registracija buvo panaikinama ar pripažįstama negaliojančia tik teismo. Minusas verslui – padidinti pagrindiniai prekės ženklų registravimo mokesčiai.

Patvirtintas žiniasklaidos ir reklamos profesinis standartas

Patvirtinus žiniasklaidos ir reklamos sektoriaus profesinį standartą, mokymo įstaigoms tapo aiškesni darbdavių lūkesčiai dėl reikiamų kompetencijų ir kvalifikacijų žiniasklaidos ir reklamos srityje.

Pokyčiai medijų srityje: Neskelbtina terorą skatinanti informacija

2019 m. įsigaliojo Visuomenės informavimo įstatymo pataisos, kuriomis visuomenės informavimo priemonėse uždrausta skelbti teroristinius nusikaltimus skatinančią ar kurstančią informaciją, įtvirtinta galimybė skubiai šios informacijos prieigą blokuoti per interneto prieigos teikėjus.

Laikinas programų stabdymas

Visuomenės informavimo įstatyme įtvirtinta, kad Lietuvos radijo ir televizijos komisija gali priimti sprendimus dėl laikino programų priėmimo stabdymo tik kai šios programos rimtai ir sunkiai pažeidžia nuostatas dėl nepilnamečių apsaugos, konkrečių tipų neskelbtinos informacijos, kai pažeidimai kelia didelį pavojų visuomenės saugumui.

Papildomai įtvirtinta, kad skubiu atveju (ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo įtariamo pažeidimo dienos) Komisija gali nesilaikyti įstatyme nurodytų sąlygų. Tokiu atveju Komisija apie taikomas priemones turi kuo greičiau pranešti Europos Komisijai ir ES ar EEE valstybės, kurios jurisdikcijai priklauso paslaugos teikėjas, atsakingai institucijai, taip pat nurodyti priežastis, kodėl Komisija mano, kad tai yra skubus atvejis.

Efektyvesnės autorių teisių gynimo priemonės

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pataisomis įteisinta galimybė pagreitinta tvarka blokuoti prieigą prie autorių teises pažeidžiančių svetainių, įtvirtinti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos privalomi nurodymai interneto prieigos paslaugų tiekėjams, įtvirtintos kompensacinio atlyginimo dalies paskirstymo taisyklės ir kad autorius negali atšaukti teisės gauti kompensacinį atlyginimą. Kultūros ministerija patvirtino privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos teikėjams tvarką, LRTK – prašymų dėl interneto prieigos blokavimo nagrinėjimo tvarką.

Daugiau lietuvių kalbos

Nuo 2019 m. liepos įsigaliojo reikalavimas į lietuvių kalbą versti ar titruoti radijo ar TV programas, transliuojamas kita ES kalba, taip pat atskiras ne ES kalba transliuojamas programas, sudarančias radijo ar TV programų dalį, jei jų suminė trukmė per parą ne didesnė kaip 90 min.

Į programų trukmę neįskaitomas pakartotinės transliacijos laikas, komercinių audiovizualinių pranešimų laikas ir anonsai. Ši nuostata netaikoma mokomosioms, proginėms, specialiosioms, muzikinėms ir retransliuojamoms užsienio valstybių programoms ar atskiroms programoms, taip pat šių programų transliuotojų sukurtoms programoms, skirtoms Lietuvos tautinėms mažumoms.

Daugiau funkcijų žurnalistų etikos insprektoriui

Papildytos Žurnalistų etikos inspektoriaus atliekamos funkcijos: inspektorius įgyvendina Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu ir jos protokolų nuostatas, kai asmens duomenys tvarkomi žurnalistikos tikslais ir akademinės, meninės ar literatūrinės saviraiškos tikslais.

Daugiau duomenų

Nuo 2019 m. lapkričio įsigaliojo Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimai, numatantys žymiai platesnį sąrašą duomenų, pateiktinų apie viešosios informacijos rengėjus ir (ar) skleidėjus, taip didinant skaidrumą apie viešosios informacijos rengėjų/skleidėjų valdymą, pajamas, profesinės etikos nesilaikymą ir tiražą.

Palankesnis PVM tarifas leidiniams

2019 m. nustatytas 5 % PVM tarifas (anksčiau buvo 9 %) laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, išskyrus erotinio, smurtinio, reklaminio pobūdžio leidinius arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius.

nuotrauka::2

Patvirtintos naujos lietuvių kalbos skyrybos taisyklės

Valstybinė lietuvių kalbos komisija patvirtino naująsias lietuvių kalbos skyrybos taisykles, kuriose anksčiau galiojusios privalomosios ir pasirenkamos skyrybos taisyklės sukonsoliduotos į vieningas taisykles, esminių pokyčių nebuvo įtvirtinta.

Nauja akreditavimo prezidentūroje tvarka

Patvirtinta nauja viešosios informacijos rengėjų akreditavimo Prezidento kanceliarijoje tvarka.

Rinkodara ir medijos: kas keisis 2020 m.?

  • Įsigalioja Lietuvos radijo ir televizijos komisijos poveikio priemonių ūkio subjektams taikymo tvarka, nustatanti šios komisijos taikomų poveikio priemonių sistemą, sprendimų dėl poveikio priemonių taikymo ūkio subjektams priėmimo tvarką, administracinių nuobaudų taikymo ypatumus, ūkio subjektų informavimo apie priimtus sprendimus dėl poveikio priemonių taikymo ir jų apskundimo tvarką.
  • Įsigalioja Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo pakeitimas, kuriuo papildomai nustatyta, kad LRT televizijos programų pritaikytų klausos ir regos negalią turintiems asmenims, transliacijų, kurių kartojimas neįskaičiuojamas į įstatyme nustatytą minimalų klausos ir regos negalią turintiems asmenims pritaikytų programų transliavimo laiką, trukmė per mėnesį turi sudaryti: programos su lietuviškais subtitrais – ne mažiau kaip 50 % viso mėnesio transliavimo laiko; programos, verčiamos į lietuvių gestų kalbą, – ne mažiau kaip 20% viso mėnesio transliavimo laiko; programos, pritaikytos regos negalią turintiems asmenims, – ne mažiau kaip 10% viso mėnesio transliavimo laiko.
  • 2020 m. įsigalioja Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimas, kuriuo pakeisti informacijos apie paciento privatų gyvenimą rinkimo pagrindai (anksčiau buvo tik su sutikimu, dabar leistini ir kiti teisėti pagrindai, nes daroma nuoroda į asmens duomenų apsaugos teisės aktus).
  • Priimta Autorių teisių direktyva, sustiprinanti autorių teises elektroninėje erdvėje, nustatanti naudojimosi autoriniu turiniu tvarką internetinio turinio dalijimosi paslaugų teikėjams, atlygio autoriams ir atlikėjams paskirstymą, prieigą prie turinio susipažinimo tikslais, taip pat Autorių teisių direktyva transliuojančiosioms organizacijoms, direktyva dėl skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų teikimo sutarčių bei prekių pirkimo-pardavimo, kurios į nacionalinę teisę turės būti perkeltos per 2 m.
  • Priimta Atvirųjų duomenų direktyva, nustatanti daugiau įpareigojimų pateikti atvirus viešojo sektoriaus duomenis, prioritetizuojanti didelės vertės atvirų duomenų, tokių kaip bendrovės ir bendrovių valdymas nuosavybės teise, statistika ir pan., teikimą. Ji pakeičia iki šiol galiojusią viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo direktyvą ir į Lietuvos teisę turės būti perkelta per 2 m.
  • Per 2020 m. Lietuvos teisėje turės būti įgyvendintos direktyvos dėl Europos elektroninių ryšių kodekso nuostatos, kuriomis siekiama nustatyti bendrą telekomunikacijos taisyklių rinkinį Europos Sąjungai, skatinti itin didelio pralaidumo tinklų įsisavinimą, eSIM naudojimą, suderintą radijo spektro naudojimą, užtikrinti vartotojų apsaugą, užsakantiems paketines paslaugas, į telekomunikacijų paslaugas įtraukiant paslaugas, teikiamas internetu (be skambučių) ir pan.
  • ES institucijose vis dar svarstomas Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių, kuriuo, ketinama griežtinti tiesioginės rinkodaros taisykles.
  • Svarstomos Visuomenės informavimo įstatymo pataisos dėl Žiniasklaidos rėmimo fondo, Kultūros politikos pagrindų įstatymo projektas, elektroninio bendravimo tarp piliečių ir viešojo sektoriaus įteisinimas e-pristatymo sistemos pagalba ir kt.

Apžvalgą rasite čia.

Apžvalgos autorė – dr. Gintarė Makauskaitė-Samuolė, „Infolex“ teisės skyriaus vadovė.

Gauk nemokamą RINKODAROS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Rašyti komentarą 0
„MV Group“ turi naują rinkodaros vadovę 

„MV Group“ turi naują rinkodaros vadovę – praėjusią savaitę šias pareigas pradėjo eiti Ieva Matulaitienė,...

Rinkodara
2020.01.22
„Pildyk“ simboliškai atnaujino prekės ženklą

Telekomunikacijų bendrovei „Tele2“ priklausanti išankstinio mokėjimo paslauga „Pildyk“ atnaujino savo prekės...

Rinkodara
2020.01.22
Komunikacijos tonas „Grigeo“ atveju kitoks nei per Alytaus gaisrą Premium 2

Apie „Grigeo Klaipėdos“ taršos skandalą per pirmąją savaitę pasirodė vidutiniškai po 191 straipsnį ir...

Rinkodara
2020.01.22
Autorių teisių gynėjai reikalauja stabdyti „Payseros“ paslaugų teikimą „Filmai.in“ 5

Autorių teisių gynimo asociacijos kreipėsi į Lietuvos banko priežiūros tarnybą, LRTK ir Kultūros ministeriją...

Rinkodara
2020.01.21
„General Financing“ pasirinko naujus komunikacijos partnerius

Finansines paslaugas teikianti bendrovė „General Financing“ pasirinko naujus partnerius savo komunikacijai –...

Rinkodara
2020.01.21
Teisme sprendžia ginčą dėl „Arimex“ prekių ženklo „Studentų maistas“ Premium 2

Riešutais ir džiovintais vaisiais prekiaujanti UAB „Arimex“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl...

Rinkodara
2020.01.21
Efektyvų rinkodaros būdą išnaudoja dar ne visi – paprasčiausiai drovisi Premium

Kuo dažniau įmonės vadovas cituojamas spaudoje ar dalyvauja renginiuose, tuo daugiau vartotojų sužino apie...

Gazelė
2020.01.20
Teismas mėnesiui nušalino Panevėžio merą R. Račkauską nuo pareigų

Panevėžio apylinkės teismas pirmadienį mėnesiui nuo pareigų nušalino Panevėžio miesto merą Rytį Račkauską,...

Rinkodara
2020.01.20
Lietuvos paštas pasirinko naujus socialinės žiniasklaidos partnerius

Lietuvos paštas pasirinko naujus socialinės medijos komunikacijos partnerius – sutartis pasirašyta su...

Rinkodara
2020.01.20
Vis daugiau prekių ženklų palieka „Amazon“, bet ši strategija rizikinga  Premium

Švedijos baldų gamybos ir prekybos milžinei IKEA pasitraukus iš „Amazon“ platformos svarstoma, kuris prekės...

Prekyba
2020.01.19
IKEA valdytoja dividendams skirs 7 mln. Eur

Prekybos centrą IKEA Vilniuje valdančios bendrovės „Felit“ pajamos praėjusiais finansiniais metais išaugo...

Prekyba
2020.01.19
Vilnius reklamai užsienyje išleis beveik 100.000 eurų

Vilnius naujai reklamos kampanijai Jungtinėje Karalystėje ir Vokietijoje skirs beveik 97.000 eurų (su PVM).

Paslaugos
2020.01.18
Išdalinti Lietuvos komunikacijos projektų apdovanojimai „PR Lapės“

Komunikacijos projektų apdovanojimuose „PR Lapės“ buvo įteiktos septynios nominacijos, o nugalėtojų gretose –...

Rinkodara
2020.01.18
Maitinimo paslaugų bendrovė „Pontem“ keičia pavadinimą Premium 2

UAB „Pontem“ valdybos sprendimu nuo 2020 m. sausio 29 d. keičia bendrovės pavadinimą į UAB „Handelshus“.

Prekyba
2020.01.17
Kaip pigiau atlikti rinkos tyrimą

Pradedantiesiems verslą ekspertai pataria pirmiausiai pasitikrinti, ar jų idėja yra įdomi ir reikalinga. Tam...

Gazelė
2020.01.16
K. Gečas: „Grigeo“ krizė yra giliausia ir sudėtingiausia mano karjeroje Premium 6

„Grigeo“, kurios antrinė įmonė „Grigeo Klaipėda“ į Kuršių marias leido nevalytas nuotekas, ne vien savo...

Rinkodara
2020.01.16
Per penkerius metus IKEA pardavimai Lietuvoje padvigubėjo Premium 1

Prekybos centrą IKEA Vilniuje valdanti bendrovė „Felit“ praėjusiais finansiniais metais uždirbo 7,14 mln. Eur...

Prekyba
2020.01.15
Naujas vardas „Panoramai“ padėjo pasiekti tikslų Premium 1

Prekybos centras „Panorama“, per šiemetinį kalėdinį periodą užsikabinęs naują pavadinimą „Dovanorama“,...

Rinkodara
2020.01.15
Teismo verdiktas: „Norfos mažmena“ ir „Rivona“ nubaustos pagrįstai 3

Vilniaus apygardos administracinis teismas antradienį paskelbė, kad Konkurencijos taryba pagrįstai pripažino...

Prekyba
2020.01.14
Seime užkirstas kelias valdančiųjų norui riboti informaciją apie kandidatus

Seimas pritarė socialdemokrato Juliaus Sabatausko siūlymams, kad „valstiečių“ parengtose rinkimų įstatymo...

Rinkodara
2020.01.14

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau