Vytautas Andrius Graičiūnas

Publikuota: 2013-05-10
Atnaujinta 2015-06-01 18:55
 

Vytautas Andrius Graičiūnas (1898–1952), paskelbęs vos vieną vienintelį mokslinį straipsnį, tapo vienu žinomiausių ir plačiausiai cituojamų lietuvių mokslininkų pasaulyje – tiek Vakaruose, tiek Rytuose.

Pripažintas vadybos klasikas, vienas pirmųjų vadybos konsultantų Europoje, vadybos propaguotojas ir dėstytojas Lietuvoje, originalių, novatoriškų idėjų daugelyje ekonomikos sričių autorius.
„Tai buvo talentingas, savitas ir daug nusipelnęs ne tik Lietuvai, bet ir tarptautiniam mokslui žmogus, kuris užsienio specialistams žinomas kur kas geriau negu savo šalies“, – sako knygos „Gimė Čikagoje, dirbo Lietuvai, žuvo Sibire“ autorius Jonas Rudokas.
1933 m. šveicarų mokslo žurnale „Bulletin of the International Management Institute“ Vytautas A. Graičiūnas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis paskelbė straipsnį „Organizacijos vidiniai ryšiai“ (“Relationship in Organization“), kuriame pirmasis pasaulyje nustatė vadinamąją valdymo apimties teoriją. Vadovaudamasis matematiniais metodais p. Graičiūnas nustatė, kad pavaldžių darbuotojų skaičiui didėjant aritmetine progresija įvairių jų ryšių kombinacijų skaičius gali padidėti geometrine progresija, todėl, tiesioginių pavaldinių skaičiui viršijus penkis, jų darbo kontrolė ir koordinavimas gali tapti nekokybiški ar net fiziškai neįmanomi.
Taip atsirado valdymo apimties teorija (The Span of Control, arba The Span of Management) ir formulė, pavadintos jų autoriaus Vytauto Andriaus Graičiūno vardu. Vadybos literatūroje jos taip vadinamos iki šiol.

Kodėl gaištame
Viena iš svarbiausių gaišimo ir painiavos priežasčių, pasak p. Graičiūno, randasi tada, kai vadovui leidžiama vadovauti per didelei tiesioginių pavaldinių grupei: „Iš visų savęs nualinimo būdų nėra apmaudesnio už tą, kada tūlas apsukrus politikas griebiasi tvarkyti verslo įmonę neturėdamas jokio supratimo apie savo paties darbo organizavimą.“ Jis ragina įsidėmėti taisyklę: kuo mažesnė grupės narių atsakomybė, tuo didesnis gali būti jų skaičius, ir priešingai. Todėl „juo arčiau organizacijos piramidės viršūnės, tuo labiau reikėtų orientuotis į trijų pavaldinių grupes, juo arčiau organizacijų piramidės pamato – tuo labiau į grupes iš šešių“.
Vytautas A. Graičiūnas tvirtino, kad „stiprios asmenybės kartais nebūna linkusios deleguoti įgaliojimų, o stengiasi asmeniškai ir tiesiogiai spręsti pernelyg didelę daugybę smulkmenų“, ir darė išvadą: „Visais nerutininio darbo atvejais sparčiai didėjanti horizontalių ir vertikalių grupinių ryšių suma tampa pagrindiniu veiksniu, faktiškai apribojančiu skaičių asmenų, kuriems gali veiksmingai ir efektyviai vadovauti vienas asmuo. Tad visais atvejais žemesniame atsakomybės lygyje paritetinių padalinių skaičius turėtų būti apribotas daugiausia iki penkių arba galbūt tik iki keturių.“
Neatsitiktinai jo darbas pateko į rinkinį „Straipsniai administravimo mokslo klausimais“ (“Papers on the Science of Administration“), kurį 1937 m. išleido Kolumbijos universiteto Viešojo administravimo institutas. Šis vadybos teorijos darbų rinkinys dar kartą buvo išleistas jau po Antrojo pasaulinio karo – 1969 m. Niujorke „Pakartotinių ekonomikos klasikų leidinių“ serijoje ir pavadintas „Auksine vadybos knyga“ (“The Golden Book of Management“).
Tačiau svarbiausia p. Graičiūno teorijos populiarumo priežastis – praktinė jos vertė. Valdymo apimties teorija, anot p. Rudoko, „gerokai išplėtė praktikų žinias apie vadovų darbo turinį bei jų apkrovimą. Ja galima pasinaudoti analizuojant įmonių ir bet kurių kitų socialinių organizacijų darbo trūkumus, jų priežastis, kuriant naujas ir pertvarkant jau veikiančias organizacijas, tobulinant jų struktūrą.“
Fordą – į Lietuvą
Gimęs JAV, įgijęs ten gerą išsilavinimą (Armoro technologijos instituto Čikagoje mechanikos inžinierius) ir gyvenimo patirtį (kaip JAV savanoris lakūnas dalyvavo I pasauliniam kare Prancūzijos fronte, vėliau ėjo vadybos patarėjo pareigas Čikagos, Milvokio, Niujorko įmonėse). Į Lietuvą atvyko 1926-aisiais, įtikintas savo žmonos Unės Babickaitės-Graičiūnienės (1897–1961), populiarios ano meto kino ir teatro aktorės, režisierės, kilnios ir Lietuvai didžiai įsipareigojusios asmenybės.
Kaune gavo „technikinio vedėjo“ pareigas „Metalo“ fabrike, kuris priklausė vienam turtingiausių ano meto Lietuvos žmonių, bankininkui ir pramoninkui Jonui Vailokaičiui (1886–1944). Įmonės vadovybei jis pateikė gamybos plėtros programą: pasiūlė fabriko bazėje įkurti koncerno „Ford Motors“ automobilių surinkimo įmonę, pajėgią patenkinti didelės dalies Rytų Europos rinkos poreikius. Programa buvo grindžiama ne vien, p. Rudoko žodžiais, „jauno inžinieriaus entuziazmu, plačiais užmojais, bet ir jo asmeniniais ryšiais su Henrio Fordo (Henry Ford) sūnumi, su kuriuo jis drauge studijavo Čikagoje“. Tačiau p. Vailokaitis nepritarė šiam sumanymui, todėl 1927 m. rudenį p. Graičiūnas išvyko į Vakarų Europą.
Verslo vadybos patarėjo praktika jis sėkmingai vertėsi Vokietijoje, Olandijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje. Šeima ne tik prasigyveno, įsigijo namus Paryžiuje, bet galėjo leisti sau tokį gyvenimą, kurio pavyzdžiu ėmė sekti ir kai kurie paryžiečiai. „Vytautas grįžo iš biuro geram ūpe dėl to, kad jau trečia šeimyna kopijuoja mūsų skonį ir būdą gyvenimo. Yra mat ko džiaugtis iš tiesų. Tie žmonės visai nesuprato grožio anksčiau. Gyveno pigiausiu būdu ir krovė pinigus bankan. Dabar perka knygas, rėdos gražiai, eina teatruos, perka paveikslus, divonus, sidabrą. Ir pasaulis jiems kitaip atrodo“, – 1931 m. rašė dienoraštyje jo žmona Unė. Jai irgi sekėsi: Paryžiuje režisavo spektaklius, pati juose vaidino, investuodama į pastatymus iki keliasdešimties tūkstančių frankų šeimos pajamų. Telegramoje vyrui rašė: „Pinigai baigia grįžti. Artistinis pasisekimas didžiausias. Visas Paryžius kalba. Gal lošti dar savaitę? Dauguma pataria prailginti. Ar gavai kritikas?“
Petys petin
Vytautas Graičiūnas ir Unė Babickaitė buvo sukūrę laimingą šeimą. Jie vienas kitą nepaprastai mylėjo, mokėjo įvertinti vienas kito talentus, juos palaikyti ir ugdyti, nors tai nebuvo lengva. Viename savo laiškų žmonai Vytautas rašė: „Tu mano dievaitė ir genijus, nei aš, nei vienas iš mūsų gyvenime negalėjo tą pasiekti, ką tu. Už tai man likimas ir akyse juokėsi – tavo Kazys, Petras ir Vytautas (Unės broliai – V. V.) mane už idiotą laikė dėl vienos priežasties, kurios neįspėjai. Aš privačiai juos visus tikinau, kad tu geniali, ir rėmiau savo įsitikinimus pavyzdžiu pasiaukojimo – penkis kartus nurijau seiles, norėdamas savo fabrikėlį atidengti – ir penkis kartus negalėjau, todėl, kad aš tavo genialumu labiau tikėjau negu savo. Tavo broliai materialistai, ar jie man nors vieną žodį pritarė – nors moraliai? Ne! Jie matė mano dualizmą – jie suprato mano kovą su savim, bet stovėjo nuošaliai ir abejojo mano inžinieriškumu ir tavo articizmu.“
Ponia Unė 1932 m. liepos 22 d. laiške vyrui taip rašė: „Aš noriu Tau pasakyti, kad mes esam baisiai turtingi, milijonieriai mudviejų meile! Meilė yra viskas šiam pasauly. Ir kad mudu esam vieni iš laimingiausių vaikų šios planetos . Neužmiršk to niekados ir mylėk mane taip pat, kaip visuomet, ir gyvensim mudu visą laiką rojuj! Ir nešiosimės jį su savim, kur tik mudu nebūtumėm nublokšti likimo.“
Kad tai būta taurios asmenybės, liudija p. Unės įrašas dienoraštyje po vizito vieno įtakingo teatralo, kuris įspūdingo grožio moteriai pažadėjo didelę artistės karjerą mainais į nepadorų pasiūlymą. „Po to nebebuvo apie ką kalbėti. Atmosfera buvo sunki. Mačiau, kad jis neapkentė manęs ir gatavas buvo įžeisti žodžiu ar aktu. Pasiėmė pjeses ir išėjo . Bet po dviejų valandų apatiško sėdėjimo, mąstymo aš prisiminiau kitas artistes, kurios priverstos tokiu būdu daryti sau karjerą. Aš gi pasijaučiau kaip karalaitė. Kas man direktoriai, produceriai, autoriai?! Aš laisva, man vyras moka pinigus už mano veikalų statymą, ne jie, ir aš lengva širdimi galiu spjauti į jų rožes ir vyti visus į glowing pitch (karštą smalą, pragarą – V.V.)! Viena mintis apie Tave nuplovė nuo manęs bjaurius žvilgsnius, kvailus žodžius nelemtų adoratorių. Kaip nekenčiu aš jų! Visus vyrus sveriu tik Tavim. Ir laikau save baltą, švarią kaip lauko gėlę, kurios net žmogaus žvilgsnis nesuteršė.“
Trūko erdvės
Gyvenant Paryžiuje p. Unė stengėsi išlaikyti savo vyrą lietuviškų aktualijų tėkmėje, nors jo veiklos ir interesų laukas buvo toli pranokęs lietuviškus horizontus. Dienoraštyje ji rašė: „Važiavom Lietuvos atstovybėn studentų susirinkiman. Klimas (Petras Klimas (1891–1969), Lietuvos pasiuntinys Prancūzijoje 1925–1940 m.) sakė prakalbą – nuobodžią, neparengtą, kas atėjo ant minties. Jam išėjus studentai lyg nuo virvių paleisti kad ims šėlti lyg kaimo bernai vakaruškoj. <…> Vargšai tie studentai, be tikslo, be pasiryžimų. <…> Man labai pikta, kad Vytautas juos matė, girdėjo. Kuo karščiau aš noriu jį padaryti karštu lietuviu patriotu, tuo šaltesniu vandeniu jį apipilu. Jis buvo labai pasipiktinęs ir pašnibždėjo man, kad tuojau išeitumėm. Išėjom. „Koki didelė laimė, kad mano tėvas apleido Lietuvą ir kad gimdė ir išaugino mane Amerikoj. Būčiau ir aš buvęs vienas iš jų, toks kaip jie – piemuo“. Aš tylėjau, nes rijau ašaras. Kiekvieną kartą, kai jam tenka susidurti su lietuviais, jis labai puikinasi savo amerikoniška kilme ir vis labiau atšąla nuo Lietuvos! Kodėl gi man nelemta parodyti jam gerųjų, padoriųjų lietuvių, juk jų yra ne mažiau už tuos bloguosius. Ach, kaip sunku buvo jį lietuvinti...“ (1931 m. vasario 1 d.)
Atkakliai ir mylimai moteriai tas žygis vis dėlto pavyko. 1935 m. Graičiūnai dar kartą grįžo Lietuvon. Tačiau ir antrą kartą pritapti čia lengva nebuvo. Svajojusi Kaune steigti savo teatro studiją, gal net dirbti valstybės teatre, dėl įvairių aplinkybių, tarp jų – ir dėl teatralų intrigų, Unė Babickaitė Laikinojoje sostinėje turėjo tenkintis vadovavimu mėgėjiškam Šaulių sąjungos teatrui (1936–1939), per Kauno radiofoną kartkartėmis padeklamuoti lietuvių poetų eilių, tarmiškai paskaityti kupiškėnų dainų.
Vytautui A. Graičiūnui mažoje šalyje irgi trūko erdvės veiklai. Nors ir buvo pakviestas dirbti konsultantu į Krašto apsaugos ministerijos Ginklavimosi valdybą (prisidėjo prie didelės modernios karinės gamyklos Linkaičiuose kūrimo), valstybės biurokratizmas ir nepajėgumas deramai vertinti šaliai reikalingus žmonės buvo ir prieškario Lietuvos Respublikos savastis. Dienoraštyje p. Babickaitė rašė: „Aš visuomet ilgėjau tėvynės ir sugundžiau savo vyrą atvažiuoti čia dirbti, nors jis užsieny turi gerą specialisto vardą ir praktiką. Deja, grįžęs Lietuvon mano vyras kaip koks pastumdėlis turi nuolatos rūpintis savo teise gyvent Lietuvoj, darbo leidimu ir kitokiais jam svetimais formalumais.“
Pasiliko pražūčiai
1940 m. Lietuvos valstybės laivui ėmus skęsti ir traukti į savo sūkurį ir Graičiūnų šeimą, vertėjui Edvardui Viskantai Vytautas prasitaręs: „Nevalia tragišku momentu apleisti savo tėvynę.“ Graičiūnai liko Lietuvoje, savo pražūčiai.
Nuo 1944 m. vasaros pusmetį padirbėjęs LTSR liaudies komisarų tarybos Pramonės skyriaus vedėju, kitą pusmetį – projektavimo organizacijose, p. Graičiūnas perėjo į VDU dėstyti vadybos. Tačiau 1948 m. visoje Sovietų imperijoje prasidėjo, Lino Brogos žodžiais tariant, masinė psichozė – „keliaklupsčiavimo prieš Vakarus demaskavimas“. Buvo puolama viskas, kur įžvelgta bent pėdsakų užsienio mokslo, kultūros, meno idėjų.
Vytautas A. Graičiūnas pirmiausia buvo pašalintas iš universiteto, o 1951 m. balandžio 19-osios naktį Graičiūnų butą Kaune, Vaižganto gatvėje, užgriuvo emgėbistai. Pusantros paros trukusios kratos laimikis buvo kuklus: lietuviški, vokiški, angliški, prancūziški žurnalai, daugybė knygų užsienio kalbomis, bet – jokios radijo aparatūros, jokių ginklų ar ko nors panašaus, ko buvo galima tikėtis „šnipo“ bute. Pagrindinis trofėjus, vėliau tapęs „nusikalstamos“ veiklos įkalčiu – JAV ir Lietuvos Respublikos vėliavos, kurios, MGB tardytojų tvirtinimu, buvo saugomos ne šiaip sau, o „tam, kad jomis sutiktų į Kauną įžengiančią amerikiečių kariuomenę“.
„Niekam nenorėjo blogo, labai mylėjo savo Tėvynę, jos žmones, gyveno 50–100 metų juos aplenkęs, todėl kai kurių iš jų nebuvo suprastas. Dėl tokių žmonių aklumo ir žiaurumo žmonija neteko reto, labai kvalifikuoto specialisto pačiame jo jėgų žydėjime, ir Lietuva bei JAV, kurių sūnus jis buvo, net jo kapo vietos nežino“, – atsiminimuose rašo inžinierius Juozas Bytautas, buvęs p. Graičiūno studentas.
Drauge su vyru tremties bausme nuteista ir jo žmona Unė, skirtingai nuo Vytauto, 1953 m. pavasarį grįžo iš lagerio į Kauną. 1961 m. parašytą autobiografiją ji baigė žodžiais: „Grįžusi tėvynėn, sužinojau, kad mano vyras kažkur kalėjimuos mirė. Tas numarino ir mane. Aš niekaip negaliu po tokios žinios atsigauti ir niekaip negaliu įsijungti į gyvenimą. Taigi linksmu žingsniu išeinu į nebūtį.“
1961 m. rugpjūčio 1 d. Unė Babickaitė-Graičiūnienė mirė. Palėvenės kapinaitėse, Kupiškio rajone, netoli savo motinos kapo, ji dar spėjo pastatydinti savo vyrui kenotafą, kuriame įrašė: „Mylimasis, tavo meilė didesnė už mirtį.“
***

Biografijos faktai
1898 08 19 gimė Čikagoje.
1914–1917 m. studijavo Čikagos universitete Administracijos ir komercijos fakultete.
1917–1919 m. tarnavo JAV kariuomenėje.
1919 m. studijavo Grenoblio universitete.
1920–1923 m. studijavo Čikagos Armoro technologijos universitete.
1923–1925 m. – vadybos patarėjas Čikagos, Milvokio, Niujorko firmose.
1924 Niujorke vedė kino ir teatro aktorę, režisierę Unę Babickaitę.
1926–1927 m. – Kauno „Metalo“ fabriko „technikinis vedėjas“.
1927–1930 m. – verpimo fabriko „Baumwoll Spinn Weberei“ Vokietijoje technikos direktorius.
1930–1935 m. – vadybos konsultantas Vokietijoje, Olandijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje.
1935–1940 m. – vadybos patarėjas Lietuvos krašto apsaugos ministerijos įstaigose.
1938 m. su bendraminčiais Lietuvoje įkūrė Mokslinės vadybos draugiją.
1940–1941 m. – Vietinės pramonės liaudies komisariato Technikinio skyriaus viršininkas.
1941–1944 m. – Verslų ūkio generalinės direkcijos vadybos patarėjas.
1945–1948 m. – VDU Statybos fakulteto docentas.
1948–1951 m. – vadybos konsultantas Kauno „Kotono“ ir „Silvos“ fabrikuose.
1951 04 19 suimtas NKVD.
1952 01 09 žuvo lageryje tremtyje, Olžeraso vietovėje, Kemerovo srityje.

Žinote, ką norite žinoti?
Užsisakykite personalizuotą naujienlaiškį.
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

„Mėgintuvėlis LT“ įkūrėja: verslo eksperimentas – uždegti mokslu vaikus Premium

Renata Česūnienė, MB „Mėgintuvėlis LT“ įkūrėja, pasitinka savo laboratorijoje. Stalas čia nukrautas...

Laisvalaikis
2019.04.19
Išsiaiškino, kur Shakespeare‘as rašė „Romeo ir Džiuljetą“

Britų istorikas Geoffrey‘is Marshas sako nustatęs, kur gyveno Williamas Shakespeare‘as (1564-1616 m.), kai...

Laisvalaikis
2019.04.17
Jei į Prezidentus kandidatuotų robotas

Vilniuje veikiantis privatus MO muziejus, atkreipdamas dėmesį į balandžio pradžioje atidarytą naują didžiąją...

Laisvalaikis
2019.04.17
Dievo Motinos katedrai verslas aukoja milijonus 1

Nacionaline tragedija vadinamas Paryžiaus Dievo Motinos katedros gaisras sujaudino ne tik tikinčiųjų širdis.

Laisvalaikis
2019.04.17
Futurologas Ch. Kutarna: naujame pasaulyje senos tiesos negalioja Premium

Futurologas dr. Chrisas Kutarna į interviu atvyko beveik parą keliavęs iš Naujosios Zelandijos – per Dohą, o...

Laisvalaikis
2019.04.16
NTAKD riboja tarptautinių „Vyno dienų“ reklamą Premium 8

Didžiausią Baltijos ir Šiaurės Europos šalių vyno parodą „Vyno dienos“ rengiantis „Vyno klubas“ pranešė, jog...

Laisvalaikis
2019.04.16
Paryžiaus katedra: kas prarasta ir kas laukia 7

Pirmadienio vakarą Paryžiaus Dievo Motinos katedrą niokojusį gaisrą pavyko numalšinti. Nors sudegė visas...

Laisvalaikis
2019.04.16
Kakė Makė eina į „Akropolius“ 9

„Alma littera“ pranešė plečianti savo valdomo „Kakės Makės“ prekės ženklo pasaulį – rugpjūtį Vilniaus ir...

Laisvalaikis
2019.04.15
Graikija ir Turkija turistams atvers senovinių laivų sudužimo vietas

Graikija ir Turkija turistams – nardytojams rengiasi atverti naujus povandeninės archeologijos lobynus.

Paslaugos
2019.04.15
Kelionės verslo reikalais – ne į sveikatą 1

Darbo reikalais dažnai keliaujantys žmonės retai kalba apie tokių išvykų romantiką, jiems tai – neišvengiama...

Laisvalaikis
2019.04.14
1940-ųjų ruduo – kelias į „Barbarossą“ Premium

Vos spėjus Vokietijai sutriuškinti Prancūziją ir išmesti iš žemyno britus, 1940 m. vasarą pasaulis ėmėsi...

Verslo klasė
2019.04.13
Savaitgalis Birštone: ką aplankyti ir kokių pramogų siūlo kurortas 5

Birštoną galima vadinti etaloniniu sėkmės pavyzdžiu: dar prieš penkerius metus kaip galimą kurortą poilsiui...

Laisvalaikis
2019.04.13
„Vero Cafe“ tinklo savininkai: krizė – geras laikas pradėti verslą Premium 4

Skamba kiek makabriškai, tačiau yra verslų, kuriuos pradėti geriausias laikas buvo per 2007–2008 m. finansų...

Laisvalaikis
2019.04.12
Mokslininkai nufotografavo juodąją skylę 1

Mokslininkams pirmą kartą pavyko nufotografuoti juodąją skylę, kurią jie aptiko tolimoje galaktikoje M87. Šį...

Laisvalaikis
2019.04.10
VGTU architektūros studentai laimėjo tarptautinį konkursą

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) architektūros magistrantūros studentai tapo 3-iojo...

Laisvalaikis
2019.04.10
NASA išrinko 3 geriausius Marso buveinių projektus 4

JAV kosmoso tyrimų agentūra NASA išrinko tris konkurso „3D-Printed Habitat Challenge“ finalininkus, kurių...

Laisvalaikis
2019.04.09
Naujas vartojimo standartas – gyvenimas be atliekų Premium 5

Ar galite pasakyti, kokį nešiojamąjį kompiuterį įsigijęs padarysiu mažiau žalos aplinkai? Kaip rinkti šunų...

Laisvalaikis
2019.04.08
Švietimas: kaip mokytojai gali pamatyti pusiau pilną stiklinę

Jolanta Lipkevičienė daug pinigų neuždirba. Tačiau rytais ji keliasi su džiaugsmu ir skuba į darbą mokykloje.

Verslo klasė
2019.04.07
Pakalbėkim apie meną: apgaulingos Meliuzinos vilionės

„Lewben Art Foundation“ (LAF) rubrikoje „Savas kambarys“ šį kartą pristatoma menininkė Laisvydė Šalčiūtė ir...

Laisvalaikis
2019.04.07
A. Puklevičius: Vakcina nuo smegenų skystėjimo 42

Annie Dillard savo knygoje „Pilgrim at Tinker Creek“ („Piligrimas prie skardininko upelio“) pasakoja apie...

Verslo klasė
2019.04.07

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau