Kas tai? Eksperto įžvalgos

Ar Covid-19 pandemija gali būti laikoma nenugalima jėga, pateisinančia sutarties nevykdymą?

Reklama publikuota: 2022-04-11
Prof. Dr. Solveiga Vilčinskaitė (Palevičienė), advokatų kontoros „Glimstedt“ vadovaujančioji partnerė, Ovidijus Speičys, advokatų kontoros „Glimstedt“ vyresnysis teisininkas.
svg svg
Prof. Dr. Solveiga Vilčinskaitė (Palevičienė), advokatų kontoros „Glimstedt“ vadovaujančioji partnerė, Ovidijus Speičys, advokatų kontoros „Glimstedt“ vyresnysis teisininkas.

Covid-19 pandemija šiuo metu artėja į pabaigą arba bent yra jau gerokai prislopusi. Milžinišką visuomenės sveikatos krizę, kurią sukėlė šis virusas, lydėjo ir įvairiuose sektoriuose patiriami didžiuliai ekonominiai sunkumai, kuriuos lėmė įvairios pandemijos valdymui skirtos valstybės priemonės. Dėl veiklos suvaržymų netekus apyvartos ar šiai apyvartai itin sumažėjus, nemažai daliai verslininkų iškilo problemų, vykdant sutartinius įsipareigojimus. Natūraliai kilo klausimas, ar pandemija gali būti laikoma tokių įsipareigojimų nevykdymą pateisinančia priežastimi. Nuo pandemijos pradžios praėjus dvejiems metams, atsakymą į šį klausimą pateikė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) neseniai išnagrinėtoje byloje. [1]

LAT nagrinėjo ginčą, kilusį tarp nuomotojo ir nuomininko. Tarp jų buvo sudaryta komercinių patalpų, skirtų mažmeninei prekybai, nuomos sutartis. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus nutarimą dėl karantino Lietuvoje paskelbimo[2], buvo apribota prekybos centro veikla, įskaitant nuomininko prekybą akiniais nuo saulės jo išsinuomotame prekybos plote. Dėl šios priežasties nuo 2020 m. kovo mėn. pradėjo vėluoti nuomininko mokėjimai ir netrukus nuomininkas informavo nuomotoją, jog nuomos sutartį nutraukia. Nuomotojo nuomone, šis vienašališkas sutarties nutraukimas buvo neteisėtas. Tad nuomotojas kreipėsi į teismą ir pareikalavo nuomininkui taikyti sutartyje numatytą baudą bei priteisti iš jo iki pat išsikraustymo nesumokėtą nuomos mokestį. Nuomininkas, savo ruožtu, pareiškė priešieškinį ir pareikalavo priteisti iš nuomotojo nepanaudotą depozitą. Pirmosios bei apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė bei grąžino nuomininkui dalį depozitinio mokėjimo. Šie teismai savo sprendimus grindė argumentu, kad veiklos uždraudimas dėl Covid-19 pandemijos prilygo nenugalimos jėgos aplinkybėms (force majeure), dėl kurių nuomininkas objektyviai nebegalėjo tinkamai ir laiku vykdyti savo įsipareigojimų, todėl įgijo teisę nuomos sutartį nutraukti.

Patalpų nuomotojo nuomone, veiklos uždraudimas, siekiant suvaldyti pandemiją, turėjo būti laikomas ne nenugalimos jėgos aplinkybėmis (force majeure), o tik iš esmės pasikeitusiomis aplinkybėmis (rebus sic stantibus), dėl kurių sutartis neturėtų būti nutraukiama, o tik pakeičiamas jos vykdymas, atkuriant sutarties šalių interesų pusiausvyrą. Nuomotojui šių argumentų pagrindu kreipusis į LAT, šis teismas turėjo pasisakyti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių ir pasikeitusių sutarties vykdymo aplinkybių santykio.

LAT nurodė, kad laiko atžvilgiu egzistuoja dvejopo pobūdžio nenugalima jėga: nuolatinė ir laikina. Tuo atveju, kai nenugalima jėga yra nuolatinio pobūdžio, sutartinės prievolės automatiškai pasibaigia. Jeigu nenugalima jėga yra laikina, tai sutartinės prievolės pačios savaime nepasibaigia, o sutarties šalis, besiginanti šiomis aplinkybėmis, atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 

Taikant pasikeitusių aplinkybių teisių gynimo būdą, visų pirma yra siekiama inicijuoti derybas dėl sutarties pakeitimo. Tokiu atveju kita šalis turi pareigą dalyvauti derybose. Tik nepavykus rasti konsensuso derybose, šalys gali kreiptis į teismą su prašymu pakeisti sutartį, kad būtų atkurta tarpusavio sutartinių įsipareigojimų pusiausvyra.

Nenugalima jėga nuo esminio sutarties vykdymo aplinkybių pasikeitimo paprastai būdavo atribojama remiantis neįmanomumo laipsnio kriterijumi, t. y. jei sutarties dėl tam tikrų aplinkybių vykdyti neįmanoma objektyviai, šios aplinkybės laikytinos nenugalima jėga ir šalis atleidžiama nuo sutarties vykdymo. Tuo tarpu jei sutarties vykdymas objektyviai įmanomas, tik iš esmės pasunkėja, tai sudaro pagrindą ne atleisti nuo sutarties vykdymo, o pakoreguoti vykdymą, atkuriant šalių pusiausvyrą. Tačiau LAT pastebėjo, kad gali egzistuoti ne tik objektyvus, bet ir kitokio pobūdžio neįmanomumas, pavyzdžiui, ekonominis (praktinis) neįmanomumas arba sutarties tikslo žlugimas (frustracija). Todėl nenugalimos jėgos aplinkybėmis galima pripažinti ir tokias situacijas, kai negalėjimas vykdyti sutartį yra nulemtas ne tik objektyvaus, bet ir kitokio pobūdžio neįmanomumo.

LAT pažymėjo, kad pandemija ar jai suvaldyti pasitelktos priemonės pačios savaime negali būti laikomos nei nenugalimos jėgos, nei sutarties vykdymo esminio suvaržymo aplinkybėmis. Tai reiškia, kad pandemijos ar jos valdymo priemonių poveikį reikia vertinti individualiai kiekvienų sutartinių teisinių santykių atžvilgiu. Vienokius sutartinius santykius pandemija ar jos valdymo priemonės gali iš esmės suvaržyti arba padaryti neįvykdomus, o intervencija į kitus sutartinius santykius gali būti mažesnio laipsnio arba apskritai esmingai jų nesuvaržyti.

LAT konstatavo, kad šiuo konkrečiu atveju nuomininko veikla buvo apribota karantino metu. Teismo vertinimu, nuomininkas, sudarydamas nuomos sutartį, iš anksto negalėjo numatyti, kad kils pasaulinė pandemija, dėl jos Vyriausybė priims nutarimą dėl komercinės veiklos apribojimų, pagal šį nutarimą bus taikomi atsakovės veiklos draudimai ir ribojimai iš nuomotojo išsinuomotose patalpose. Nuomininkas nuomos sutarties sudarymo metu niekaip negalėjo numatyti tokios aplinkybės, negalėjo jos kontroliuoti, taip pat negalėjo jos išvengti. Taigi, esant tokioms aplinkybėms, už kurias nuomininkas neatsako, jo nuomos sutartimi išsinuomotos patalpos tapo netinkamos naudoti jo veiklai. Nors draudimas prekiauti akiniais nuo saulės neužkerta kelio nuomotis patalpas ar mokėti nuomos mokestį, vis dėlto šiuo atveju yra laikinai žlugdomas sutarties tikslas. LAT šias aplinkybes pripažino nenugalimos jėgos aplinkybėmis ir konstatavo, kad nuomininko sutarties nevykdymas buvo pateisinamas.

Tačiau šiuo konkrečiu atveju nustatęs nenugalimos jėgos aplinkybes teismas pažymėjo, kad teisę vienašališkai nutraukti sutartį turi ne šiomis aplinkybėmis besiremianti šalis (šiuo atveju – nuomininkas), o kita sutarties šalis (nuomotojas). Vienašalio sutarties nutraukimo teisės įtvirtinimas kitai šaliai (kreditoriui) subalansuoja šio gynybos būdo pusiausvyrą tarp sutarties šalių. Nuo laikino pobūdžio nenugalimos jėgos atsiradimo momento nukentėjusi sutarties šalis, pasinaudodama šiuo savigynos būdu, įgauna tiek sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo teisę, tiek atleidimo nuo sutartinės civilinės atsakomybės teisę. Tuo tarpu, užtikrinant sutarties šalių tarpusavio interesų pusiausvyrą, kitai sutarties šaliai įstatyme suteikta teisė nutraukti sutartį. Be to, sutartis gali būtu nutraukiama ne dėl bet kokio jos vykdymo sustabdymo, o tik tokio, kuris perauga į esminį jos pažeidimą. Remdamasis šiais pastebėjimais, teismas konstatavo, kad nuomininko vienašalis sutarties nutraukimas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių buvo neteisėtas, ir iš jo buvo priteista sutartyje numatyta bauda.

Apibendrinant šiuos LAT pateiktus išaiškinimus, galima daryti bent kelias išvadas. Pirma, Covid-19 pandemija savaime nėra laikytina nenugalimos jėgos aplinkybėmis, pateisinančiomis bet kokių sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Priešingu atveju sutarčių šalims potencialiai būtų sudaromos galimybės pandemijos pretekstu išvengti bet kokių sutartimis prisiimtų pareigų vykdymo. Todėl kiekviena situacija turi būti vertinama individualiai, ar ir kokiu mastu pandemija konkrečiu atveju užkirto kelią tinkamai vykdyti sutartį. Antra, LAT pirmą kartą pripažino, kad nenugalimos jėgos aplinkybe, kaip pateisinančia sutarties neįvykdymą, galima pasiremti ne tik tuo atveju, kai sutarties objektyviai neįmanoma įvykdyti, bet ir tuo atveju, kai vienai iš šalių sutartis netenka ekonominės prasmės, t. y. ją įmanoma toliau vykdyti (mokėti nuomos mokestį), tačiau tai darant negaunama jokia nauda, kurios buvo tikimasi sudarant šią sutartį (dėl veiklos apribojimo nebegaunamos pajamos). Siekiant tai padaryti, turėtų būti įrodytos nenugalimos jėgos egzistavimo sąlygos (negalėjimas aplinkybių numatyti, jų kontroliuoti ir pan.). Trečia, nenugalimos jėgos aplinkybės pateisina sutarties neįvykdymą ar jos vykdymo sustabdymą, tačiau nesuteikia teisės jos negalinčiai įvykdyti šaliai vienašališkai nutraukti sutartį, nebent tokia teisė būtų aiškiai įtvirtinta pačioje sutartyje. Tokiu atveju sutarties negalinčiai įvykdyti šaliai reikėtų inicijuoti derybas su kita šalimi dėl sutarties sąlygų pakeitimo arba jos nutraukimo abipusiu sutarimu. Ketvirta, dėl pandemijos iš esmės pasunkėjęs sutarties vykdymas mažų mažiausiai suponuoja pareigą abejoms sutarties šalims bendradarbiauti ir derėtis siekiant sumažinti neproporcingas neigiamas pasekmes sutarties kontrahentui. Taigi, nors pandemija bei jos valdymui pasitelktos priemonės konkrečiu atveju ir gali būti laikoma nenugalimos jėgos aplinkybėmis, jomis remiantis turėtų būti ieškoma abiejų sutarties šalių interesų pusiausvyros. 

[1] Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2022 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-66-313/2022.

[2] Lietuvos Respublik?s Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Tema „Verslo aplinka“
Rašyti komentarą 0
G. Nausėda: būtina peržiūrėti NATO planus

Rusijos karas Ukrainoje turės ilgalaikių pasekmių saugumui, tad būtina peržiūrėti NATO gynybos planus,...

Verslo aplinka
2022.04.12
Ukraina pareiškė nepageidaujanti Vokietijos prezidento vizito 8

Vokietijos prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris antradienį sakė pasisiūlęs aplankyti Rusijos puolamą...

Verslo aplinka
2022.04.12
Keista E. Musko ir „Twitter“ istorija: priešiškas įsigijimas ir viltis D. Trumpo gerbėjams Premium

Praėjusią savaitę atskleista, jog Elonas Muskas, „Teslos“ įkūrėjas ir vadovas, yra įsigijęs 9,2% socialinio...

Inovacijos
2022.04.12
Vidurio Europos šalys nesutaria dėl rusiškų angliavandenilių importo embargo

Vidurio Europos šalys antradienį per užsienio reikalų ministrų susitikimą netoli Prahos nesutarė, ar...

Verslo aplinka
2022.04.12
Mariupolio mero pavaduotojas patvirtino pranešimus apie Rusijos cheminę ataką mieste

Ukrainos pietrytinio uostamiesčio Mariupolio mero pavaduotojas Serhijus Orlovas antradienį sakė galįs...

Verslo aplinka
2022.04.12
Seime svarstomos pataisos dėl sankcionuotų asmenų turto Lietuvoje

Seimas antradienį po pateikimo pritarė naujai Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo...

Verslo aplinka
2022.04.12
Niujorko metro stotyje aidėjo šūviai, sužeista mažiausiai 13 žmonių, rasta sprogmenų

Niujorko Bruklino rajone mažiausiai 13 žmonių buvo sužeisti antradienį per šaudymo incidentą vienoje...

Verslo aplinka
2022.04.12
G. Landsbergis: Lietuvai kaip niekad svarbūs konkretūs NATO sprendimai dėl regiono gynybos

Lietuvai kaip niekad svarbūs konkretūs NATO sprendimai dėl regiono gynybos, teigia Lietuvos diplomatijos...

Verslo aplinka
2022.04.12
JK premjeras ir iždo kancleris susimokės baudas dėl karantino tvarkos pažeidimų

Borisas Johnsonas, Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas, ir Rishi Sunakas, iždo kancleris, turės...

Verslo aplinka
2022.04.12
Lenkijos tyrėjai: aviakatastrofa prie Smolensko įvyko dėl sprogimų lėktuve 2

2010 metų aviakatastrofą prie Smolensko, per kurią žuvo tuometinis Lenkijos prezidentas, sukėlė lėktuve buvę...

Verslo aplinka
2022.04.12
V. Putinas: Baltarusija tebėra tinkama vieta deryboms su Ukraina

Vladimiras Putinas, Rusijos prezidentas, antradienį pareiškė, kad Baltarusija tebėra priimtina vieta deryboms...

Verslo aplinka
2022.04.12
Siūlymą plėsti galias ribojant karo propagandą svarstys skubos tvarka, pateikti siūlymai dėl šauktinių skaičiaus didinimo

Vyriausybės siūlymas plėsti institucijų galias ribojant karo propagandą Seime bus svarstomas skubos tvarka.

Verslo aplinka
2022.04.12
JAV infliacija pasiekė 8,5%

Kovo mėnesį JAV vartotojų kainos, palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai, kilo 8,5%. Infliacija didžiausioje...

Rinkos
2022.04.12
Biudžeto „perkrovimas“: didės deficitas, pasikeis ir skolos rodiklis 5

Vyriausybė siūlys Seimui pataisyti šių metų valstybės biudžetą, padidinti išlaidas, pajamas, taip pat...

Verslo aplinka
2022.04.12
FNTT: dėl ES finansinių sankcijų įšaldyta 21 mln. Eur turto

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) praneša, kad dėl Lietuvoje taikomų Europos Sąjungos (ES)...

Verslo aplinka
2022.04.12
Kyjivo priemiestyje rūsyje rasti šeši nušauti žmonės, Zdiživkos kaime rasta sušaudyta evakuotis bandžiusi šeima

Netoli Kyjivo esančiame mieste vieno pastato rūsyje buvo rasti šeši nušauti žmonės, antradienį pranešė...

Verslo aplinka
2022.04.12
Vokietijos investuotojų pesimizmas toliau gilėja

Esamos Vokietijos ekonominės padėties vertinimai ir ekonominiai lūkesčiai yra panašūs į buvusius 2020 m.

Rinkos
2022.04.12
VRK išdalino 2,75 mln. Eur dotacijų partijoms 1

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) padalino dotacijas partijoms, tačiau Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“...

Verslo aplinka
2022.04.12
Infografika: Rusijos karai bei nusikaltimai nuo 1990-ųjų ir Vakarų reakcijos barometras Premium

Po 1990-ųjų Rusija inicijavo kelis karus, nenuilsdama ir pridengdama juos taikdaryste arba nuskriaustųjų...

Verslo aplinka
2022.04.12
G. Nausėda: tuštėjant ginkluotės sandėliams reikia kurti fondus Ukrainai

Daugelyje šalių, teikiančių Rusijos užpultai Ukrainai karinę paramą, tuštėja sandėliai, todėl reikia galvoti...

Verslo aplinka
2022.04.12

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku