Kas tai? Eksperto įžvalgos

Įsigaliojo darbuotojų komandiravimo reguliavimo pakeitimai

Publikuota: 2020-08-04 00:01
svg svg

Nuo liepos 30 dienos įsigaliojo prieš dvejus metus priimti darbuotojų komandiravimo reguliavimo pakeitimai.

2018 m. birželio 28 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė direktyvą Nr. 2018/957 (toliau – Direktyva), kuria buvo iš dalies pakeista direktyva Nr. 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo.

Direktyvos pagrindinis tikslas yra užtikrinti vienodo darbo užmokesčio už tą patį darbą toje pačioje vietoje principo taikymą ir sudaryti vienodas sąlygas komandiruojančioms ir vietos įmonėms priimančiose šalyse, laikantis laisvo paslaugų judėjimo principo.

Direktyva numatyta pareiga valstybėms narėms iki 2020 m. liepos 30 d. priimti, paskelbti ir pradėti taikyti teisės aktus, kuriais būtų įgyvendinti Direktyva nustatyti pakeitimai. Dėl minėtų priežasčių 2020 m. gegužės 7 d. Seimas priėmė Darbo kodekso 108, 109 straipsnių pakeitimus, kurie įsigaliojo 2020 m. liepos 30 d.

Darbo kodekso pakeitimų taikymas

Darbo kodekso pakeitimai taikomi užsienio valstybėje įsisteigusiam darbdaviui, kuris savo darbuotojus, išskyrus prekybinių laivų įgulų darbuotojus, komandiruoja laikinai dirbti į Lietuvą:

  • pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, darbdavio sudarytą su Lietuvos Respublikoje veikiančiu užsakovu;
  • dirbti darbdavio – juridinio asmens filiale, atstovybėje, grupės įmonėje ar kitoje darbovietėje;
  • dirbti kaip laikinasis darbuotojas.

Nors Darbo kodekso pakeitimai iš esmės taikomi užsienio darbdavių darbuotojų komandiruočių į Lietuvą atveju, tačiau esminius pakeitimus Lietuvos darbdaviams verta žinoti dėl kelių priežasčių. Pirma, užsienio darbdavių komandiruojamus darbuotojus priimančiam Lietuvos darbdaviui dėl įvairių priežasčių gali tekti padėti užsienio darbdaviui įgyvendinti komandiruojamų darbuotojų sąlygas. Antra, Darbo kodekso pakeitimai aiškiau parodo, kokių esminių pasikeitimų gali tikėtis Lietuvos darbdaviai, komandiruodami darbuotojus į užsienį. Žinoma, kokie konkretūs reikalavimai nustatyti Lietuvos darbdavių darbuotojų komandiruotėms į užsienį reikėtų analizuoti konkrečios Direktyvą įgyvendinančios valstybės narės priimtus teisės aktus.

Esminiai Darbo kodekse nustatyti pakeitimai

Darbo užmokestis

Darbo kodekso pakeitimais nustatyta, kad komandiruotam darbuotojui, neatsižvelgiant į teisę, taikytiną darbo sutarčiai ar darbo santykiams, turi būti taikomos teisės aktų, įskaitant kolektyvines sutartis, normos, nustatančios darbo užmokestį, įskaitant padidintą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, darbą naktį, darbą poilsio ir švenčių dienomis. Iki Darbo kodekso pakeitimo, komandiruotiems darbuotojams turėjo būti taikomos teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios tik minimalųjį darbo užmokestį. Taigi Darbo kodekse iš esmės padarytas „minimalaus darbo užmokesčio“ sąvokos pakeitimas „darbo užmokesčio“ sąvoka, kuris iš esmės reiškia, kad, pvz., Prancūzijoje įsisteigęs darbdavys, komandiruojantis savo darbuotojus dirbti į Lietuvą, turės užtikrinti vietos darbuotojams privalomų sudedamųjų darbo užmokesčio dalių taikymą savo komandiruotiems darbuotojams. Šios nuostatos netaikomos, jeigu valstybės, kurios teisė taikytina darbo sutarčiai ar darbo santykiams, komandiruotam darbuotojui numato palankesnes darbo sąlygas, taip pat jeigu komandiruotės trukmė neviršija 30 kalendorinių dienų per vienerių metų laikotarpį (išskyrus kai darbuotojas komandiruojamas į Lietuvą kaip laikinasis darbuotojas) bei Darbo kodekso 108 str. 11 d. nustatytu atveju.

Svarbu paminėti, kad Lietuvos įmonė, veikianti kaip rangovas, laikoma subsidiariai atsakinga už užsienio valstybėje įsisteigusio subrangovo piniginių prievolių dėl darbo užmokesčio sumokėjimo vykdymą, pastarojo į Lietuvą komandiruotiems statybos darbus dirbantiems darbuotojams. Tad šie pakeitimai tiesiogiai aktualūs ir Lietuvos darbdaviams.

Apgyvendinimo sąlygų ir kitų išlaidų kompensavimas

Į Lietuvą komandiruotam darbuotojui turės būti taikomos teisės aktų normos, nustatančios darbuotojų apgyvendinimo, kai jį ne nuolatinėje darbo vietoje darbuotojams užtikrina darbdavys, sąlygas. Svarbu, kad pakeitimas nenustato privalomo apgyvendinimo sąlygų nustatymo ar taikymo komandiruojamiems ar vietos darbuotojams, tačiau jeigu tokios nuostatos yra numatytos ne nuolatinėje darbo vietoje dirbantiems vietos darbuotojams, analogiškos nuostatos turėtų būti taikomos ir komandiruojamiems darbuotojams. Taip pat į Lietuvą komandiruotiems darbuotojams turės būti taikomos teisės aktų normos, nustatančios darbuotojų, vykstančių į pagrindinę darbo funkcijų atlikimo vietą ir iš jos Lietuvoje, taip pat komandiruočių Lietuvoje ir į užsienį patirtų papildomų sąnaudų (transporto, kelionės, nakvynės ir kitų išlaidų) kompensavimą. Šis pakeitimas taip pat nenumato privalomo šių išlaidų nustatymo komandiruotiems ar vietos darbuotojams, tačiau numato, kad jeigu tokios nuostatos Lietuvoje yra numatytos vietos darbuotojams, analogiškos nuostatos turėtų būti taikomos ir komandiruojamiems darbuotojams.

Dienpinigių įskaičiavimas į darbo užmokestį

Numatyta, kad darbuotojui mokami dienpinigiai ir kitos su komandiruote susijusios išmokos, išskyrus išmokas, skirtas su komandiruote susijusioms faktinėms kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidoms kompensuoti, laikomi darbo užmokesčio dalimi, jeigu pagal valstybės, kurios teisė taikytina šio darbuotojo darbo sutarčiai ar darbo santykiams, darbo teisės normas dienpinigiai ir kitos su komandiruote susijusios išmokos atskirti nuo faktinių kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidų. Tad pagal naująjį reglamentavimą, siekiant, kad dienpinigiai ir kitos su komandiruote susijusios išmokos būtų įskaitytos į darbo užmokestį, jos turės būti atskirtos nuo faktinių kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidų, kurios nėra įskaitomos į darbo užmokestį. Jeigu dienpinigiai ir kitos su komandiruote susijusios išmokos nebus atskirti nuo faktinių kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidų, bus laikoma, kad darbuotojui išmokėti dienpinigiai ir kitos su komandiruote susijusios išmokos yra skirti su būtent su komandiruote susijusioms faktinėms kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidoms kompensuoti, todėl nebus įskaitomi į darbo užmokestį.

Ilgalaikės komandiruotės

Darbo kodekso pakeitimais nustatyta viena svarbiausių naujovių, kuri numato, jog užsienio darbdavio darbuotojo faktinės komandiruotės Lietuvoje trukmei viršijus 12 mėnesių, komandiruotam darbuotojui, neatsižvelgiant į teisę, taikytiną darbo santykiams, turės būti taikomos visos Darbo kodekso bei kitos Lietuvos norminių teisės aktų, įskaitant aukštesnių negu darbdavio lygmens kolektyvinių sutarčių, nuostatos, išskyrus normas dėl darbo sutarties sudarymo ir pasibaigimo sąlygų bei susitarimų dėl nekonkuravimo sąlygų. Užsienio darbdavio Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui pateikus motyvuotą pranešimą, kol faktinė komandiruotės trukmė neviršija 12 mėnesių, šis 12 mėnesių laikotarpis gali būti pratęstas, tačiau neviršijant 18 mėnesių faktinės komandiruotės trukmės.

Kadangi Darbo kodekse nurodyta, kad užtenka pranešimo ir nereikia pateikti prašymo, Valstybinė darbo inspekcija neturėtų atskirai vertinti termino pratęsimo tikslingumo ir turėtų automatiškai terminą pratęsti. Tuo pačiu paminėtina, kad, siekiant aiškiau įgyvendinti pakeitimus, nustatyta, kad tais atvejais, kai komandiruotė prasidėjo iki 2020 m. liepos 30 d., ilgalaikės komandiruotės trukmė pradedama skaičiuoti ne nuo jos pradžios, bet nuo 2020 m. liepos 30 d. Tai yra, komandiruočių laikotarpiai, buvę iki 2020 m. liepos 30 d., neįskaitomi į bendrą faktinės komandiruotės trukmę, o komandiruotės trukmė skaičiuojama nuo 2020 m. liepos 30 d.

Neatsižvelgiant į tai, kas išvardinta, jeigu valstybės, kurios teisė taikytina darbo sutarčiai ar darbo santykiams, darbo teisės normos darbuotojui numato palankesnes darbo sąlygas negu aptarta, taikomos valstybės, kurios teisė taikytina darbo sutarčiai ar darbo santykiams, darbo teisės normos.

Komandiruočių trukmės skaičiavimas

Primintina, kad komandiruotės trukmė skaičiuojama sudedant visas komandiruotės ar komandiruočių kalendorines dienas per 1 metų laikotarpį nuo pirmosios komandiruotės pradžios. Kita vertus, siekiant išvengti piktnaudžiavimo atvejų, nustatyta svarbi taisyklė, pagal kurią tais atvejais, kai komandiruotas darbuotojas pakeičiamas kitu komandiruotu darbuotoju, atliekančiu tą patį darbą toje pačioje darbo funkcijų atlikimo vietoje, faktine komandiruotės trukme laikoma bendra atitinkamų atskirų komandiruotų darbuotojų komandiruotės laikotarpių trukmė. Kitaip tariant, jeigu komandiruojamą darbuotoją pakeis kitas komandiruotas darbuotojas, dirbantis tą patį darbą toje pačioje darbo funkcijų atlikimo vietoje, komandiruotės trukme bus laikoma bendra šių darbuotojų komandiruočių laikotarpių trukmė. Šios aplinkybės bus vertinamos atsižvelgiant į teiktinos paslaugos pobūdį, darbo funkciją, darbo funkcijos atlikimo vietos adresą (adresus) ir kitas aplinkybes, susijusias su darbo funkcijos atlikimu.

Išimtys kelių transporto darbuotojams

Priimti Darbo kodekso pakeitimai išskiria ir netaiko esminių nuostatų kelių transporto priemonių vairuotojams, vežantiems krovinius ar keleivius tarptautiniais maršrutais. Vairuotojams kol kas netaikomos nuostatos dėl vietos teisės normų taikymo dėl darbo užmokesčio, darbuotojų apgyvendinimo sąlygų, vykimo į pagrindinę darbo funkcijų atlikimo vietą Lietuvoje ir iš jos, taip pat komandiruočių Lietuvoje bei į užsienį išlaidų kompensavimo. Vairuotojams taip pat netaikomos nuostatos dėl ilgalaikės komandiruotės bei faktinės komandiruotės trukmės skaičiavimo, kai komandiruotas darbuotojas pakeičiamas kitu darbuotoju. Papildomai paaiškintina, kad šiems darbuotojams taikomos teisės aktų normos, nustatančios ne darbo užmokestį, bet minimalųjį darbo užmokestį, įskaitant padidintą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, darbą naktį, darbą poilsio ir švenčių dienomis.

Garantijos laikiniesiems darbuotojams

Darbuotojui, komandiruotam kaip laikinajam darbuotojui, neatsižvelgiant į faktinę komandiruotės trukmę, taikomos Darbo kodekse 75 straipsnio nuostatos, užtikrinančios nediskriminavimo principo taikymą. Taip pat įtvirtinta laikinojo darbo naudotojo pareiga informuoti laikinojo įdarbinimo įmonę apie jo taikomas darbo sąlygas ir darbo užmokestį, kaip tai nustato Darbo kodekso 75 straipsnis.

Jei laikinasis darbuotojas siuntimo metu bus laikinojo darbo naudotojo komandiruojamas dirbti ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, bus laikoma, kad laikinojo įdarbinimo įmonė šį darbuotoją komandiravo į kitos valstybės teritoriją. Atitinkamai, tokiam komandiruotam darbuotojui bus taikomos iš to išplaukiančios komandiravimo taisyklės. Apie laikinojo darbuotojo darbą kitos valstybės teritorijoje laikinojo darbo naudotojas privalės informuoti laikinojo įdarbinimo įmonę iki numatyto darbo kitos valstybės teritorijoje pradžios.

Lietuvos darbdavių darbuotojų komandiruotės

Lietuvos darbdaviai, komandiruojantys savo darbuotojus į užsienį, turės atsižvelgti į tai, kad kitoje valstybėje galioja kitos darbo užmokesčio, kasmetinių atostogų, maksimalaus darbo laiko ir minimalaus poilsio laiko nuostatos, bei kitos nuostatos, kurios gali iš esmės skirtis nuo Lietuvoje taikomų nuostatų. Todėl kiekvienu individualiu atveju komandiruojant darbuotoją į užsienio valstybę reikės pasidomėti, kaip konkreti valstybė pasirinko įgyvendinti Direktyvą ir kokios specifinės nuostatos yra taikomos toje šalyje. Aiškią bei išsamią informaciją apie Direktyvos įgyvendinimą, tai yra į konkrečias šalis komandiruojamiems darbuotojams taikytinas sąlygas, turėtų teikti atitinkamų šalių kompetentingos institucijos. Apie Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas dėl komandiruotam darbuotojui taikomų sąlygų informaciją skelbs Valstybinė darbo inspekcija.

Artūras Tukleris yra advokatų kontoros „Glimstedt“ vyresnysis teisininkas, darbo teisės ekspertas

Dominykas Sereika yra advokatų kontoros „Glimstedt“ teisininkas, kurio pagrindinės praktikos sritys yra bendrovių ir komercinė teisė bei darbo teisė.

Gauk nemokamą VERSLO VALDYMO savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Rašyti komentarą 0
Įsigaliojo darbuotojų komandiravimo reguliavimo pakeitimai Verslo tribūna

Nuo liepos 30 dienos įsigaliojo prieš dvejus metus priimti darbuotojų komandiravimo reguliavimo pakeitimai.

Vadyba
00:01
„Infobalt“ išsirinko valdybą ir naują prezidentą

Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų asociacijos „Infobalt“ nariai išsirinko naują valdybą. Jos...

Vadyba
2020.08.03
Naujoji Vilniaus šilumos tinklų komunikacijos vadovė bus atsakinga ir už prekės ženklo transformaciją 1

AB Vilniaus šilumos tinklų (VŠT) komunikacijos vadove tapo Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė, ji pareigas miesto...

Vadyba
2020.08.03
„Carlsberg“ Baltijos šalyse turi naują žmogiškųjų išteklių vadovę

Nuo rugpjūčio prie tarptautinės „Carlsberg“ grupės, kuriai priklauso UAB „Švyturys-Utenos alus“, prisijungia...

Vadyba
2020.08.03
Darbuotojai tikisi, kad nuotolinis darbas taps norma Premium 5

Retos progos kartkartėmis padirbėti namuose šiemet milijonams specialistų visame pasaulyje tapo kasdienybe.

Vadyba
2020.08.02
Lietuvos bankų asociacija ieško pamainos M. Zalatoriui

Liepos 31 d. yra paskutinė Manto Zalatoriaus, buvusio Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidento, darbo...

Vadyba
2020.07.31
Kokias algų medianas birželį mokėjo geidžiamiausi darbdaviai Premium

„Sodros“ skelbiami duomenys atskleidžia, kokias algų medianas birželį mokėjo geidžiamiausi šalies darbdaviai.

Vadyba
2020.07.30
Skelbia atranką į „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybą 2

Finansų ministerija paskelbė dviejų nepriklausomų narių atranką į tarptautinės energetikos bendrovės „Ignitis...

Darbo kodekso pokyčiai – kas aktualu darbdaviui

Rugpjūčio 1 d. įsigalioja darbdaviams aktualūs Darbo kodekso pakeitimai. Nuo šiol pagal terminuotą sutartį...

Vadyba
2020.07.30
Hibridinės komandos – ne laikinas sprendimas Premium

Šiuo metu daugelio įmonių komandos yra hibridinės, t. y. tokios, kai dalis specialistų dirba nuotoliniu būdu,...

Vadyba
2020.07.30
Įsigalioja darbo kodekso pokyčiai: aktualu komandiruojamiems, dirbantiems projektinį darbą, turintiems sveikatos sutrikimų

Nuo liepos 30 d. keičiasi darbuotojų komandiravimo į Lietuvą tvarka. Valstybinė darbo inspekcija (VDI)...

Vadyba
2020.07.30
Tyrimas: dauguma darbdavių karantino egzaminą išlaikė

Trys ketvirtadaliai darbdavių per karantiną elgėsi sąžiningai darbuotojų atžvilgiu, o ketvirtadalis – juos...

Vadyba
2020.07.29
Vilniaus miesto savivaldybė ieško naujo VASA vadovo Verslo tribūna

Sostinės savivaldybė paskelbė atvirą konkursą ir ieško naujojo nuolatinio savivaldybės įmonės „Vilniaus...

Pramonė
2020.07.29
„Google“ optimizmu netrykšta: darbuotojams nuotoliniu būdu leis dirbti dar bent metus Premium 5

Technologijų milžinė „Google“ praneša pratęsianti nuotolinio darbo praktiką – daugumai darbuotojų nuotoliniu...

Vadyba
2020.07.28
Kiek vadovų užsieniečių turi Lietuvos valstybės valdomos įmonės? 2

Visuomenėje dar gaji nuomonė, kad Lietuvos valstybinis sektorius išlieka šilta prieglauda ir socialinių...

Verslo aplinka
2020.07.28
Didžiausių darbdavių atlygio medianos: trejetukas nesikeičia Premium 2

„Sodra“ skelbia, kokias algų medianas birželį mokėjo didžiausi šalies darbdaviai. Duomenys rodo, kad...

Vadyba
2020.07.28
„Stop“ signalas pertvarkai: gręžiamasi atgal

Valstybės valdomų įmonių (VVĮ) pertvarkos ir centralizavimo planas, numatytas Vyriausybės programoje,...

Verslo aplinka
2020.07.28
Išvardijo didžiausias algų medianas birželį mokėjusias įmones Premium

„Sodra“ skelbia, kurios šalies įmonės mokėjo didžiausias algų medianas birželį. Pirmąjį vasaros mėnesį,...

Vadyba
2020.07.27
Kaip atverti duomenis inovacijoms? ISM EMBA vadovų pagalba viešajam sektoriui Verslo tribūna 1

Ekonomikos ir inovacijų ministerija galėtų įjungti aukštesnę pavarą lyderiaujant valstybės skaitmeninei...

Vadyba
2020.07.27
„Alma littera“ grupė turi naują vadovą

Knygų leidybos ir prekybos įmonių grupę „Alma littera“ valdančios bendrovės „AL holdingas“ vadovu tapo...

Vadyba
2020.07.27

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus