Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

Publikuota: 2009-03-06
Atnaujinta 2015-06-03 16:29

Iki kovo 10 d.

1. Dividendų pelno mokestis
1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 forma ir jos priedai: FR0640U priedas „II. Užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir nuo jų išskaičiuotas pelno mokestis“ ir FR0640G priedas „III. Iš užsienio vienetų gauti apmokestinami dividendai ir nuo jų apskaičiuotas pelno mokestis“.
Šios formos patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr.VA-101 ,,Dėl Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 85-3110);
1.2. Sumokamas 2009 m. vasario mėnesio dividendų pelno mokestis.

Iki kovo 13 d.

Avansinis PVM mokėjimas
PVM mokėtojai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 90 straipsnio 2 dalies nuostatas atsiranda prievolė mokėti avansinius PVM mokėjimus, avansinius PVM mokėjimus moka, jeigu jų vidutinė mokestiniam laikotarpiui tenkanti mokėtina į biudžetą PVM suma per 3 kalendorinių paeiliui einančių mėnesių laikotarpį:
· viršijo 100 tūkst. litų;
· PVM mokėtojai, gaunantys pajamas vien iš statybos, statybos ir montavimo darbų, –jeigu viršijo 200 tūkst. litų;
· PVM mokėtojai, kurių pajamos iš žemės ūkio produkcijos tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo praėjusiais kalendoriniais metais sudarė ne mažiau kaip 50 procentų visų pajamų, – jeigu viršijo 200 tūkst. litų.
Avansinio PVM mokėjimo dydis lygus 1/3 į biudžetą mokėtinos PVM sumos, kuri buvo (ar privalėjo būti) deklaruota paskutinėse 3 pateiktose PVM deklaracijose, vidurkio.
Iki kovo 16 d. (nes kovo 15 diena yra ne darbo diena)1. Pelno mokestis prie pajamų šaltinio
1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 forma, patvirtinta VMI prie FM viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 40 ,,Dėl Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos bei šios formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 15-604; 2008, Nr. 2-87; 2009, Nr. 14-573). Deklaraciją pildo ir AVMI turi pateikti pelno mokestį išskaičiuojantys asmenys, kurie Lietuvos Respublikos pelno mokesčio nustatyta tvarka nuo užsienio vienetams išmokėtų sumų išskaičiuoja pelno mokestį. Deklaraciją taip pat teikia užsienio vienetas, gavęs pajamų už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą, už Lietuvos Respublikos teritorijoje esančio nekilnojamojo turto pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn arba už tokio turto nuomą, jeigu tokias pajamas jis gauna ne per nuolatinę buveinę Lietuvoje, ir tokios pajamos yra gaunamos iš nenuolatinio Lietuvos Respublikos gyventojo arba iš kito užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje.
1.2. Sumokamas 2009 m. vasario mėnesio pelno mokestis.2. Akcizai
2.1. AVMI pateikiamos tinkamai užpildytos akcizų deklaracijos ir jų priedai: Akcizų deklaracijos FR0630 forma, FR0630D priedas „Akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių akcizai“, FR0630S priedas „Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio akcizų apskaičiavimo duomenys“, FR0630R priedas „Registruoto ir neregistruoto prekybininko ar kito asmens akcizų apskaičiavimo duomenys“, FR0630K priedas „Kito asmens akcizų apskaičiavimo duomenys“, FR0630B priedas „Biologinės kilmės žaliavų dalies energetinių produktų mišiniuose apskaičiavimo duomenys“, FR0630C priedas „Cigarečių kombinuoto akcizų tarifo apskaičiavimo duomenys“, FR0630N priedas „Akcizais apmokestinamų prekių inventorizavimo ataskaita“, FR0630M priedas ,,Akcizais apmokestinamų prekių, kurių akcizai sumokėti, inventorizavimo ataskaita“ FR0630V priedas „Vidutinio vienu metu per dieną laikytų akcizais apmokestinamų prekių kiekio ataskaita“, FR0630G priedas „Akmens anglių akcizų apskaičiavimas“, FR0630L priedas „Kokso ir/ar lignito akcizų apskaičiavimas“.
Šios formos ir jų užpildymo taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr.VA-106 ,,Dėl Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formų, jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 87-3201; 2007, Nr. 16-615; 2009, Nr. 5-149).
PASTABA:
Akcizų įstatymo 8 str. 1 d. 7 punkte nurodyti asmenys, kurie nėra sandėlių savininkai, registruoti ar neregistruoti prekybininkai, t.y., asmenys, iš kitos ES valstybės gaunantys prekes verslo tikslais, viešieji juridiniai asmenys, iš kitos ES valstybės gaunantys prekes savo reikmėms, ir kitoje ES valstybėje įsikūrusio apmokestinamojo asmens fiskaliniai agentai privalo tinkamai užpildytą deklaracijos FR0630A formą pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekių atgabenimo į Lietuvos Respubliką dienos;.
2.2. Sumokami akcizai:
2.2.1. 2009 m. vasario mėnesio;
2.2.2. 2009 m. vasario mėnesio trečiojo dešimtadienio;
2.2.3. 2009 m. kovo mėnesio pirmojo dešimtadienio.3. Gyventojų pajamų mokestis
3.1. Mokestį išskaičiuojantys asmenys, išmokėję gyventojams išmokas, pagal gyventojų pajamų mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, AVMI, kurios veiklos teritorijoje yra registruoti, turi pateikti tinkamai užpildytą vasario mėnesio Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formą ir jos priedus. Deklaracijos forma ir jos priedai patvirtinti VMI prie FM viršininko 2004 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-7 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos formos, jos priedų formų bei jų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 14-449; 2006, Nr. 105-4032; 2009, Nr. 5-141).
3.2. Jei mokestį išskaičiuojantis asmuo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias atitinkamo mėnesio mokestinio laikotarpio išmokas moka dalimis ir per tą mėnesį išmoka visą išmoką, tai mokestį išskaičiuojantis asmuo privalo išskaičiuotą pajamų mokestį sumokėti į biudžetą iki to mėnesio 15 dienos, jeigu paskutinė išmokos dalis išmokėta iki to mėnesio 15 dienos.4. Įmokos į Garantinį fondą
Sumokamos įmokos į Garantinį fondą - 0,1 proc. darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio (nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos).VMI prie FM informuoja, kad 2008 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos Garantinio fondo įstatymo 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą (Žin., 2008, Nr. 79-3100, toliau — įstatymas).
Atkreipiame dėmesį į tai, kad šiuo įstatymu pakeistas įmokų į Garantinį fondą dydis ir tokių įmokų mokėjimo tvarka.
Pagal įstatyme išdėstytą naują Lietuvos Respublikos Garantinio fondo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 82-2478, toliau – GF įstatymas) 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto redakciją GF įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyti subjektai privalo mokėti 0,1 proc. dydžio įmokas į Garantinį fondą nuo visų rūšių išmokų pagal darbo sutartis dirbantiems asmenims, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos (vietoje anksčiau galiojusių 0,2 proc. dydžio įmokų).
GF įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 2 punktas papildytas nuostatomis, pagal kurias palengvinta mažas įmokas mokančių įmonių įmokų į Garantinį fondą mokėjimo tvarka. Mažos įmokos į Garantinį fondą gali būti mokamos taip:
— iki 150 litų per metus – kartą per ataskaitinius metus (iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 dienos);
— nuo 151 iki 300 litų – 2 kartus per ataskaitinius metus (iki mokestinio laikotarpio 7 mėnesio 15 dienos ir iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 dienos).
0,1 proc. dydžio atskaitymai į Garantinį fondą pradedami apskaičiuoti nuo 2008 m. liepos 12 dienos tenkančiam darbo užmokesčiui (nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos).5. Privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų
5.1. Pateikiama tinkamai užpildyta Privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 forma. Forma ir jos pildymo bei pateikimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr.V-179 „Dėl Privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 61-2829);
5.2. Sumokami 2009 m. vasario mėnesio privalomieji 5 proc. atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų.

Iki kovo 20 d.

1. Pridėtinės vertės mokestis
Avansinis PVM mokėjimas
PVM mokėtojai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 90 straipsnio 2 dalies nuostatas atsiranda prievolė mokėti avansinius PVM mokėjimus, avansinius PVM mokėjimus moka, jeigu jų vidutinė mokestiniam laikotarpiui tenkanti mokėtina į biudžetą PVM suma per 3 kalendorinių paeiliui einančių mėnesių laikotarpį:
· viršijo 100 tūkst. litų;
· PVM mokėtojai, gaunantys pajamas vien iš statybos, statybos ir montavimo darbų, –jeigu viršijo 200 tūkst. litų;
· PVM mokėtojai, kurių pajamos iš žemės ūkio produkcijos tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo praėjusiais kalendoriniais metais sudarė ne mažiau kaip 50 procentų visų pajamų, – jeigu viršijo 200 tūkst. litų.
Avansinio PVM mokėjimo dydis lygus 1/3 į biudžetą mokėtinos PVM sumos, kuri buvo (ar privalėjo būti) deklaruota paskutinėse 3 pateiktose PVM deklaracijose, vidurkio.

Iki kovo 25 d.

1. Pridėtinės vertės mokestis
1.1. Pateikiama 2009 m. vasario mėnesio PVM deklaracijos FR0600 forma.
AVMI pagal įregistravimo mokesčių mokėtoju vietą pateikiama užpildyta PVM deklaracija, kurios FR0600 forma patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29 ,,Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo “ (Žin., 2004, Nr. 46-1545; 2007, Nr. 114-4669; 2009, Nr. 5-148).
1.2. Sumokamas 2009 m. vasario mėnesio PVM.
1.3. Pagal poreikį pateikiama 2009 m. vasario mėnesio Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio materialiojo turto ir jo dalies priskyrimą savo ekonominei veiklai vykdyti FR0624 forma, patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. VA- 54 „Dėl Fizinio asmens, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo, įsigyto arba importuoto ilgalaikio materialiojo turto ar jo dalies priskyrimo savo ekonominei veiklai vykdyti deklaravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 65-2327).
1.4. Pagal poreikį pateikiama 2009 m. vasario mėnesio pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens pridėtinės vertės mokesčio apyskaitos FR0608 forma, patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“. Ją turi pateikti PVM mokėtojais neįregistravę apmokestinamieji ir neapmokestinamieji asmenys, kurie pagal PVM įstatymo 92 ir 95 straipsnių nuostatas turi apskaičiuoti ir sumokėti pateiktų prekių ir suteiktų paslaugų bei iš užsienio asmenų įsigytų prekių bei paslaugų PVM.

Iki kovo 31 d.

1. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos
1.1. Fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą, ūkinių bendrijų nariai, individualių įmonių savininkai bei savarankiškai besidraudžiantys asmenys turi sumokėti 9 proc. minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną (800,00 Lt. x 9 proc.=72,00 Lt), dydžio kovo mėn. privalomojo sveikatos draudimo įmokas.
1.2. Ūkininkų PSD įmokos.
1.2.1. Ūkininkai ar kiti asmenys, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., yra 2 ir mažiau europinio dydžio vienetų, nustatomų vadovaujantis 1985 m. birželio 7 d. Europos Komisijos sprendimu 85/377/EEB, nustatančiu Bendrijos žemės ūkio valdų tipologiją (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 6 tomas, p. 198), su paskutiniais pasikeitimais, padarytais 2003 m. gegužės 16 d. Europos Komisijos sprendimu 2003/369/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3skyrius, 38 tomas, p. 564) (toliau – EDV), patys už save kas mėnesį moka 3 proc. MMA (800,00 Lt x 3 proc.=24,00 Lt) dydžio PSD įmokas išskyrus asmenis, kurie:
- dar patenka ir į draudžiamųjų valstybės lėšomis kategoriją ir (ar)
- gauna kitos rūšies pajamas, nuo kurių moka PSD įmokas.
1.2.2. Ūkininkai ar kiti asmenys, kurių žemės ūkio valdos dydis yra 14 EDV ir mažiau, bet daugiau nei 2 EDV, patys už save kas mėnesį moka 9 proc. MMA dydžio PSD įmokas, išskyrus asmenis, kurie:
- dar patenka ir į draudžiamųjų valstybės lėšomis kategoriją ir (ar)
- gauna kitos rūšies pajamas, nuo kurių moka PSD įmokas.
1.2.3. Ūkininkai ar kiti asmenys, kurių žemės ūkio valdos dydis yra daugiau nei 14 EDV, patys už save kas mėnesį moka 9 proc. MMA dydžio PSD įmokas, išskyrus asmenis, kurie:
- dar patenka ir į draudžiamųjų valstybės lėšomis kategoriją ir (ar)
- gauna darbo užmokesčio pajamas.

2. Gyventojų pajamų mokestis
Jei mokestį išskaičiuojantis asmuo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio išmokas moka dalimis ir per mėnesį išmoka visą išmoką, tai mokestį išskaičiuojantis asmuo išskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti į biudžetą iki to mėnesio paskutinės dienos, jeigu paskutinė išmokos dalis išmokėta po to mėnesio 15 dienos.3. Akcizai
Sumokami 2009 m. kovo mėnesio antrojo dešimtadienio akcizai.4. Pelno mokestis
Sumokamas 2009 m. I ketvirčio avansinis pelno mokestis.5. Nekilnojamojo turto mokestis
Juridiniai asmenys sumoka avansinį nekilnojamojo turto mokestį už 2009 m. I ketvirtį. Avansinis mokestis sudaro ¼ sumos, apskaičiuotos taikant, juridiniam asmeniui einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto mokestinei vertei savivaldybės nustatytą, mokesčio tarifą.
Šaltinis: Valstybinė mokesčių inspekcija

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Kita nuomonė? Ant laužo! 4

Valdantieji lengviau atsikvėpė – kitų metų valstybės biudžetas patvirtintas. Vargu ar kada nors anksčiau...

Th. May žengė rizikingą politinį žingsnį Premium

Theresa May, JK premjerė, pirmadienį pripažino: ji susidūrė su JK parlamento balsavimu dėl „Brexit“...

Tarnautojų bazinės algos dydis kitąmet kilstelėtas simboliškai 1

Pareiginės algos bazinis dydis, nuo kurio priklauso daugumos valdininkų darbo užmokestis, kitąmet bus...

Verslo aplinka
2018.12.11
Seimas priėmė 2019-ųjų biudžetą, atmetęs daugumą opozicijos pataisų 27

Seimas antradienį priėmė 2019 m. valstybės biudžetą. Valdančioji koalicija pademonstravo turinti pakankamus...

Verslo aplinka
2018.12.11
2019-ųjų pokyčiai: mažesnis PVM spaudai ir malkoms, didesnis alkoholio akcizas 8

Periodinė spauda nuo 2019 m. sausio 1 d. bus apmokestinta lengvatiniu 5% pridėtinės vertės mokesčio (PVM)...

Verslo aplinka
2018.12.11
Koreguojama paramai skiriama GPM tarifo dalis 2

Dėl mokesčių reformos nuo 2019 m. keičiantis pajamų mokesčio tarifui pasikeis ir paramai skiriama gyventojų...

Verslo aplinka
2018.12.11
Padidintas tantjemų apmokestinimas

Seimas ypatingos skubos tvarka pataisė nuo mokesčių reformos priėmimo likusią klaidą dėl sumažėjusio tantjemų...

Verslo aplinka
2018.12.11
Seimas atmetė opozicijos reikalavimus atidėti biudžeto priėmimą

Seimas antradienį balsuoja dėl kitų metų valstybės, „Sodros“ ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF)...

Verslo aplinka
2018.12.11
Kandidatus į savivaldą ir merus galės kelti apie šimtą nepartinių komitetų

Kitų metų kovą vyksiančiuose savivaldos rinkimuose galės dalyvauti bemaž šimtas visuomeninių komitetų.

Verslo aplinka
2018.12.10
PVM spaudai ir malkoms mažės, akcizai stipriam alkoholiui – didės 7

Nuo 2019 m. sausio 1 d. spaudai taikomas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas bus nebe 9%, bet 5%, taip...

Verslo aplinka
2018.12.10
Seimas taiso klaidą dėl sumažėjusio tantjemų apmokestinimo 2

Seimas bando taisyti klaidą dėl sumažėjusio tantjemų ir kai kurių kitų pajamų rūšių apmokestinimo.

Verslo aplinka
2018.12.10
Kitų metų biudžete – daugiau lėšų ikimokyklinių pedagogų algoms

Kitų metų biudžeto projekte, dėl kurio priėmimo antradienį balsuos Seimas, skirti keli milijonai papildomų...

Verslo aplinka
2018.12.10
Migracijos tvarkos peržiūra vėluoja – užtruko diskusijos, kaip ją keisti Premium 5

Vyriausybei nepavyko jau šiemet įgyvendinti darbo migracijos procedūrų patobulinimo, numatant palankesnius...

Verslo aplinka
2018.12.10
N. Pašiniano blokas triuškinančia pergale laimėjo rinkimus Armėnijoje

Sekmadienio rinkimuose į Armėnijos parlamentą užtikrintai laimėjo ir valdžioje įsitvirtino šalies laikinojo...

Verslo aplinka
2018.12.09
Ingrida Šimonytė pagal populiarumą toliau vejasi Gitaną Nausėdą 33

Naujienų agentūros ELTA užsakymu rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanijos „Baltijos tyrimai“ lapkričio...

Verslo aplinka
2018.12.09
Seimas įvedė kadencijas Seimo kontrolieriams 1

Parlamentarai apribojo Seimo kontrolierių kadencijų skaičių. Už tokias įstatymo pataisas balsavo 101...

Verslo aplinka
2018.12.09
Kremliaus rėmėjai socialiniuose tinkluose bando skaldyti Prancūziją 24

Emmanuelis Macronas, Prancūzijos prezidentas, sėkmingai išvengė kibernetinių atakų ir netikrų naujienų,...

Verslo aplinka
2018.12.09
Oficialu: laikas bus sukiojamas dar bent kelerius metus 14

Žlugo dalies Europos Sąjungos institucijų vadovų ir valstybių, tarp jų ir Lietuvos, puoselėta idėja labai...

Verslo aplinka
2018.12.09
D. Trumpas neteks dar vieno administracijos vado 1

Johnas Kelly, JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos vadovas, iš pareigų pasitrauks iki metų pabaigos.

Verslo aplinka
2018.12.08
Protestai Prancūzijoje: susidūrimuose sužeisti 55 žmonės 35

Geltonųjų liemenių protestai Prancūzijoje šį savaitgalį – mažesni, nei anksčiau. Iš 31.000 protestuotojų...

Verslo aplinka
2018.12.08

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau