VMI informacija: dėl vaistų ir medicinos pagalbos priemonių apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu

Publikuota: 2009-02-18
Atnaujinta 2015-06-03 16:26

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų
ministerijos (toliau – VMI prie FM), suderinusi su Sveikatos apsaugos
ministerija, paaiškina pereinamąsias nuostatas dėl lengvatinio pridėtinės vertės
mokesčio (toliau – PVM) taikymo vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms.


Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 1251 straipsnių pakeitimo ir 1251 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo (Žin., 2008, Nr. 149-6034) 9 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad vaistų ir medicinos pagalbos priemonių tiekimas asmenims, kuriems šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka, iki 2009 m. birželio 30 d. apmokestinamas taikant 5 procentų PVM tarifą.Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies nuostatas apdraustiesiems yra kompensuojamos išlaidos kompensuojamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, išrašytiems ambulatoriniam gydymui Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Be to, pagal šio įstatymo 10 straipsnio 5 dalies nuostatas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto apmokamos vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, naudojamų hospitalizuotiems stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose apdraustiesiems gydyti, išlaidos. Vadovaujantis Sveikatos draudimo įstatymo 12 straipsniu Valstybinė ligonių kasa centralizuotai perka sveikatos priežiūros įstaigoms skirtus vaistus ir medicinos pagalbos priemones, kurių įsigyjimo išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų. Taip pat iš PSDF biudžeto lėšų, vadovaujantis Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktu, kompensuojamos ortopedijos technikos priemonių įsigijimo išlaidos.
Atsižvelgdami į tai, paaiškiname, kad lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, tiekiamoms:
• fiziniam asmeniui, pateikusiam kompensuojamų vaistų receptą;
Šiuo atveju lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas:
1. ambulatoriniam gydymui skirtiems vaistams, įrašytiems į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-125 ,,Dėl 2008 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr.22-827).
2. ambulatoriniam gydymui skirtoms medicinos pagalbos priemonėms, kurios yra įrašytos į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų kainyną, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-44 ,,Dėl 2006 m. Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų kainyno patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr.9-341).
• fiziniam asmeniui, pateikusiam gydytojo traumatologo išrašą (nurodymą);
Šiuo atveju lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas ortopedijos techninėms priemonėms, kurios yra įtrauktos į Ortopedijos technikos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos ar jų dalis kompensuojamos iš valstybės biudžeto, bazinių kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-534 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių, kompensuojamų iš valstybės biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 90-3383; 2008, Nr. 11-390), ir kompensuojamos vadovaujantis Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašo nuostatomis (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 37-1335; 2008, Nr. 8-305)).
• Valstybinei ligonių kasai, centralizuotai perkančiai sveikatos priežiūros įstaigoms skirtus
vaistus ir medicinos pagalbos priemones, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų;
Šiuo atveju lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas vaistams ir medicinos priemonėms, kurie yra įtraukti į Centralizuotai perkamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-03-14 įsakymu Nr. V-190 „Dėl 2008 metų galūnių, sąnarių ir organų protezavimo, protezų įsigijimo bei centralizuotai iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamų protezų, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo tvirtinimo“ ir 2008-06-13 įsakymu Nr. V-596 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-03-14 įsakymo Nr. V-190 „Dėl 2008 metų galūnių, sąnarių ir organų protezavimo, protezų įsigijimo bei centralizuotai iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamų protezų, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintas centralizuotai perkamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašas. (šiuos sąrašus galima rasti Valstybinės ligonių kasos interneto puslapyje adresu: www.vlk.lt;
• sveikatos priežiūros įstaigoms, kai šie vaistai ir medicinos pagalbos priemonės bus skiriami paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, teikimui.
Lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas sveikatos priežiūros įstaigoms tiekiamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms tik tokiu atveju, jei sveikatos priežiūros įstaiga, kuriai šios prekės tiekiamos:
1) su teritorine ligonių kasa yra sudariusi sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartį (tokią informaciją tiekėjai gali rasti teritorinių ligonių kasų internetiniuose puslapiuose: www.vilniaustlk.lt; www.ktlk.lt; www.klaipedostlk.lt; www.paneveziotlk.lt; www.siauliutlk.lt; tokiu patvirtinimu galėtų būti, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros įstaigos ir teritorinės ligonių kasos paslaugų teikimo sutarties kopija, pateikta tiekėjui);
2) tiekėjui pateikia patvirtinimą, kad įsigyjami vaistai ir medicinos pagalbos priemonės bus skirti sveikatos priežiūros paslaugoms, dėl kurių teikimo su teritorine ligonių kasa yra sudaryta sutartis, teikti.
Lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas sveikatos priežiūros įstaigų perkamiems:
1. vaistams:
1.1. įrašytiems į Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registrą (registrą galima rasti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto puslapyje adresu: www.vvkt.lt );
1.2. įrašytiems į Bendrijos vaistinių preparatų registrą (registrą galima rasti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto puslapyje adresu: www.vvkt.lt );
1.3. įrašytiems į Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašą (sąrašą galima rasti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto puslapyje adresu: www.vvkt.lt );
1.4 įrašytiems į Neregistruotų būtinųjų vaistinių preparatų, leidžiamų atiduoti į rinką Lietuvos Respublikoje, sąrašą (sąrašą galima rasti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto puslapyje adresu: www.vvkt.lt );
1.5. įsigyjamiems vadovaujantis Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-374 (Žin.,2005, Nr. 61-2189);
1.6. įsigyjamiems vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 8 straipsnio 5 dalies nuostata, t.y. esant būtinumui, sveikatos apsaugos ministro laikinai leidžiamiems tiekti į Lietuvos rinką.
2. medicinos pagalbos priemonėms:
2.1. aktyviosioms implantuojamoms medicinos pagalbos priemonėms, kurių kategorijai priskiriamos priemonės, kurių veikimas priklauso nuo energijos šaltinio, bet ne nuo energijos šaltinio, atsirandančio žmogaus organizme, arba dėl gravitacijos, ir kurias ketinama chirurginiu ar medicininiu būdu visiškai, arba iš dalies implantuoti į žmogaus kūną, arba medicininės intervencijos būdu įtaisyti į natūralią žmogaus kūno angą ir po procedūros joje palikti, pavyzdžiui, širdies stimuliatoriai, implantuojami infuziniai siurbliai, kochleariniai implantatai;
2.2. neaktyvioms implantuojamoms medicinos pagalbos priemonėms, kurių kategorijai priskiriamos kitokios implantuojamos priemonės nei aktyviosios implantuojamos priemonės, kurios implantuojamos ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui, pavyzdžiui, intrauteriniai įtaisai, širdies vožtuvai, kaulų protezai;
2.3. in vitro diagnostikos medicinos priemonėms, kurių kategorijai priklauso priemonės, kurios naudojamos iš žmogaus kūno paimtų mėginių in vitro tyrimams siekiant nustatyti fiziologinę ar patologinę būklę, pavyzdžiui: diagnostiniai reagentai;
2.4. vienkartinio naudojimo medicinos pagalbos priemonėms, kurių kategorijai priskiriamos priemonės, skirtos naudoti tik vieną kartą, pavyzdžiui, intraveniniai infuziniai rinkiniai, laparotominiai tamponai;
2.5. kitoms medicinos pagalbos priemonėms, kurių kategorijai priskiriamos dirbtinės kūno dalys; klausos aparatai ir kiti įtaisai, dedami ant kūno, nešiojami arba implantuojami į kūną, skirti fiziniam trūkumui arba negaliai palengvinti, kompensuoti ar gydyti.
Pažymime, kad vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) nuostatomis mokesčių administratorius aiškina mokesčių mokėjimo klausimus. Klausimus dėl sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių su teritorinėmis ligonių kasomis sudarymo, o taip pat dėl prekių priskyrimo medicinos pagalbos priemonėms atitinkamai aiškina Sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybinė ligonių kasa.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Temos:
MMA kitąmet turėtų padidėti iki 430 Eur 19

Nors Vyriausybės, darbdavių ir profsąjungų atstovus vienijanti Trišalė taryba fiksuoja skirtingas nuomones...

Verslo aplinka
2018.09.18
Trijų jūrų infrastruktūros sąraše – sinchronizacija, „Via Baltica“, „Rail Baltica“, GIPL

Trijų jūrų iniciatyvos viršūnių susitikime Rumunijoje Baltijos, Juodosios ir Adrijos jūrų regiono lyderiai...

Verslo aplinka
2018.09.18
Imtasi svarstyti kitąmet vyksiančių rinkimų datų paskelbimą

Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai turėtų įvykti kitų metų kovo 3 d., prezidentas turėtų būti renkamas...

Verslo aplinka
2018.09.18
Seimo sesijos darbų programoje – keli šimtai projektų

Rugsėjo 10-ąją prasidėjusioje ir iki Kalėdų vyksiančioje Seimo rudens sesijoje planuojama apsvarstyti iki 600...

Verslo aplinka
2018.09.18
Klausimų mąžta, bet atsakymų į kai kuriuos dar teks palaukti Premium 4

Potencialių pretendentų į prezidentus sąraše kol kas yra septynios pavardės. Politologai ir sociologai...

Verslo aplinka
2018.09.18
Žygimantas Pavilionis nedalyvaus prezidento rinkimuose 14

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos ir Seimo narys Žygimantas Pavilionis...

Verslo aplinka
2018.09.17
Liberalai į Klaipėdos merus kels S. Gentvilą 1

Klaipėdos miesto liberalai kandidatu į merus iškėlė Seimo narį Simoną Gentvilą.

Verslo aplinka
2018.09.17
Gitanas Nausėda pranešė dalyvausiąs prezidento rinkimuose 52

Apklausose pirmaujantis ekonomistas Gitanas Nausėda dalyvaus kitąmet gegužę vyksiančiuose prezidento...

Verslo aplinka
2018.09.17
Konservatoriai pirminiams prezidento rinkimams kelia 12 kandidatų 11

Opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) skyriai dalyvauti pirminiuose šios...

Verslo aplinka
2018.09.17
Prezidentė siūlo antstolių paslaugų įkainius koreguojančias pataisas 10

Vykdymo bylos administravimo išlaidų antstoliai nebegalės susieti su išieškoma suma, o atlygis antstoliui bus...

Verslo aplinka
2018.09.17
Rinkimų proga galėtų labiau paglostyti savivaldą 2

Iki didžiojo balsavimo maratono Lietuvoje lieka mažiau kaip pusmetis. Kitų metų kovą dukart eisime prie...

Verslo aplinka
2018.09.17
Renkant Seimo narį Zanavykų apygardoje prireiks antrojo turo 5

Po dviejų savaičių, paskutinę rugsėjo dieną, Zanavykų vienmandatėje apygardoje bus surengtas antrasis Seimo...

Verslo aplinka
2018.09.16
Gitanas Nausėda praneš dėl dalyvavimo prezidento rinkimuose 26

Beveik dvi dešimtis metų SEB banke dirbęs ekonomistas Gitanas Nausėda jau šį pirmadienį Vilniuje paskelbs, ar...

Verslo aplinka
2018.09.16
Trumpas pirmadienį gali pranešti apie naują „porciją“ muitų kiniškoms prekėms 4

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį gali įvesti muitus dar 200 mlrd. USD vertės į JAV iš Kinijos...

Trišalė taryba vėl svarstys MMA didinimą 30

Kitą savaitę Trišalė taryba dar kartą – tikėtina, jau paskutinį kartą – spręs, kiek nuo kitų metų didinti...

Vadyba
2018.09.16
Zanavykų apygardoje renkamas Seimo narys

Sekmadienį Zanavykų vienmandatėje apygardoje vyksta Seimo nario rinkimai.

Verslo aplinka
2018.09.16
Referendumo dėl pilietybės organizavimas gali kainuoti 1,8 – 2,5 mln. Eur 10

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) suskaičiavo, kad referendumas dėl dvigubos pilietybės instituto išplėtimo...

Verslo aplinka
2018.09.15
Seimas svarstys amnestijos projektą

Parlamentarų dauguma sutiko svarstyti valstiečių-žaliųjų lyderio Ramūno Karbauskio pateiktą pasiūlymą...

Verslo aplinka
2018.09.13
Neįpareigos bent pusę vaistų parduoti mažiausiomis kainomis 4

Seime žlugo dalies valdančiųjų pasiūlymas įpareigoti vaistines prekiauti pigiausiais kompensuojamaisiais...

Verslo aplinka
2018.09.13
Savivaldos rinkimai – kitąmet kovą, prezidento ir Europarlamento – gegužę

Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai įvyks kitų metų kovą, prezidentas ir Europos Parlamento (EP) nariai bus...

Verslo aplinka
2018.09.13

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau