VMI informacija: dėl vaistų ir medicinos pagalbos priemonių apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu

Publikuota: 2009-02-18
Atnaujinta 2015-06-03 16:26

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų
ministerijos (toliau – VMI prie FM), suderinusi su Sveikatos apsaugos
ministerija, paaiškina pereinamąsias nuostatas dėl lengvatinio pridėtinės vertės
mokesčio (toliau – PVM) taikymo vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms.


Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 1251 straipsnių pakeitimo ir 1251 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo (Žin., 2008, Nr. 149-6034) 9 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad vaistų ir medicinos pagalbos priemonių tiekimas asmenims, kuriems šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka, iki 2009 m. birželio 30 d. apmokestinamas taikant 5 procentų PVM tarifą.Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies nuostatas apdraustiesiems yra kompensuojamos išlaidos kompensuojamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, išrašytiems ambulatoriniam gydymui Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Be to, pagal šio įstatymo 10 straipsnio 5 dalies nuostatas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto apmokamos vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, naudojamų hospitalizuotiems stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose apdraustiesiems gydyti, išlaidos. Vadovaujantis Sveikatos draudimo įstatymo 12 straipsniu Valstybinė ligonių kasa centralizuotai perka sveikatos priežiūros įstaigoms skirtus vaistus ir medicinos pagalbos priemones, kurių įsigyjimo išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų. Taip pat iš PSDF biudžeto lėšų, vadovaujantis Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktu, kompensuojamos ortopedijos technikos priemonių įsigijimo išlaidos.
Atsižvelgdami į tai, paaiškiname, kad lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, tiekiamoms:
• fiziniam asmeniui, pateikusiam kompensuojamų vaistų receptą;
Šiuo atveju lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas:
1. ambulatoriniam gydymui skirtiems vaistams, įrašytiems į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-125 ,,Dėl 2008 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr.22-827).
2. ambulatoriniam gydymui skirtoms medicinos pagalbos priemonėms, kurios yra įrašytos į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų kainyną, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-44 ,,Dėl 2006 m. Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų kainyno patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr.9-341).
• fiziniam asmeniui, pateikusiam gydytojo traumatologo išrašą (nurodymą);
Šiuo atveju lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas ortopedijos techninėms priemonėms, kurios yra įtrauktos į Ortopedijos technikos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos ar jų dalis kompensuojamos iš valstybės biudžeto, bazinių kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-534 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių, kompensuojamų iš valstybės biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 90-3383; 2008, Nr. 11-390), ir kompensuojamos vadovaujantis Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašo nuostatomis (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 37-1335; 2008, Nr. 8-305)).
• Valstybinei ligonių kasai, centralizuotai perkančiai sveikatos priežiūros įstaigoms skirtus
vaistus ir medicinos pagalbos priemones, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų;
Šiuo atveju lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas vaistams ir medicinos priemonėms, kurie yra įtraukti į Centralizuotai perkamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-03-14 įsakymu Nr. V-190 „Dėl 2008 metų galūnių, sąnarių ir organų protezavimo, protezų įsigijimo bei centralizuotai iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamų protezų, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo tvirtinimo“ ir 2008-06-13 įsakymu Nr. V-596 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-03-14 įsakymo Nr. V-190 „Dėl 2008 metų galūnių, sąnarių ir organų protezavimo, protezų įsigijimo bei centralizuotai iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamų protezų, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintas centralizuotai perkamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašas. (šiuos sąrašus galima rasti Valstybinės ligonių kasos interneto puslapyje adresu: www.vlk.lt;
• sveikatos priežiūros įstaigoms, kai šie vaistai ir medicinos pagalbos priemonės bus skiriami paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, teikimui.
Lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas sveikatos priežiūros įstaigoms tiekiamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms tik tokiu atveju, jei sveikatos priežiūros įstaiga, kuriai šios prekės tiekiamos:
1) su teritorine ligonių kasa yra sudariusi sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartį (tokią informaciją tiekėjai gali rasti teritorinių ligonių kasų internetiniuose puslapiuose: www.vilniaustlk.lt; www.ktlk.lt; www.klaipedostlk.lt; www.paneveziotlk.lt; www.siauliutlk.lt; tokiu patvirtinimu galėtų būti, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros įstaigos ir teritorinės ligonių kasos paslaugų teikimo sutarties kopija, pateikta tiekėjui);
2) tiekėjui pateikia patvirtinimą, kad įsigyjami vaistai ir medicinos pagalbos priemonės bus skirti sveikatos priežiūros paslaugoms, dėl kurių teikimo su teritorine ligonių kasa yra sudaryta sutartis, teikti.
Lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas sveikatos priežiūros įstaigų perkamiems:
1. vaistams:
1.1. įrašytiems į Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registrą (registrą galima rasti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto puslapyje adresu: www.vvkt.lt );
1.2. įrašytiems į Bendrijos vaistinių preparatų registrą (registrą galima rasti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto puslapyje adresu: www.vvkt.lt );
1.3. įrašytiems į Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašą (sąrašą galima rasti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto puslapyje adresu: www.vvkt.lt );
1.4 įrašytiems į Neregistruotų būtinųjų vaistinių preparatų, leidžiamų atiduoti į rinką Lietuvos Respublikoje, sąrašą (sąrašą galima rasti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto puslapyje adresu: www.vvkt.lt );
1.5. įsigyjamiems vadovaujantis Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-374 (Žin.,2005, Nr. 61-2189);
1.6. įsigyjamiems vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 8 straipsnio 5 dalies nuostata, t.y. esant būtinumui, sveikatos apsaugos ministro laikinai leidžiamiems tiekti į Lietuvos rinką.
2. medicinos pagalbos priemonėms:
2.1. aktyviosioms implantuojamoms medicinos pagalbos priemonėms, kurių kategorijai priskiriamos priemonės, kurių veikimas priklauso nuo energijos šaltinio, bet ne nuo energijos šaltinio, atsirandančio žmogaus organizme, arba dėl gravitacijos, ir kurias ketinama chirurginiu ar medicininiu būdu visiškai, arba iš dalies implantuoti į žmogaus kūną, arba medicininės intervencijos būdu įtaisyti į natūralią žmogaus kūno angą ir po procedūros joje palikti, pavyzdžiui, širdies stimuliatoriai, implantuojami infuziniai siurbliai, kochleariniai implantatai;
2.2. neaktyvioms implantuojamoms medicinos pagalbos priemonėms, kurių kategorijai priskiriamos kitokios implantuojamos priemonės nei aktyviosios implantuojamos priemonės, kurios implantuojamos ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui, pavyzdžiui, intrauteriniai įtaisai, širdies vožtuvai, kaulų protezai;
2.3. in vitro diagnostikos medicinos priemonėms, kurių kategorijai priklauso priemonės, kurios naudojamos iš žmogaus kūno paimtų mėginių in vitro tyrimams siekiant nustatyti fiziologinę ar patologinę būklę, pavyzdžiui: diagnostiniai reagentai;
2.4. vienkartinio naudojimo medicinos pagalbos priemonėms, kurių kategorijai priskiriamos priemonės, skirtos naudoti tik vieną kartą, pavyzdžiui, intraveniniai infuziniai rinkiniai, laparotominiai tamponai;
2.5. kitoms medicinos pagalbos priemonėms, kurių kategorijai priskiriamos dirbtinės kūno dalys; klausos aparatai ir kiti įtaisai, dedami ant kūno, nešiojami arba implantuojami į kūną, skirti fiziniam trūkumui arba negaliai palengvinti, kompensuoti ar gydyti.
Pažymime, kad vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) nuostatomis mokesčių administratorius aiškina mokesčių mokėjimo klausimus. Klausimus dėl sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių su teritorinėmis ligonių kasomis sudarymo, o taip pat dėl prekių priskyrimo medicinos pagalbos priemonėms atitinkamai aiškina Sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybinė ligonių kasa.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Temos:
Vengdamas izoliacijos Gibraltaras dalinsis su Ispanija oro uostu

Josephas Garcia, Gibraltaro vyriausiojo ministro pavaduotojas, sako, kad Jungtinei Karalystei (JK)...

Verslo aplinka
2018.03.16
Prezidentė: Seimas pavirto „rietenų seimeliu“ 3

Prezidentė Dalia Grybauskaitė kritikuoja politines rietenas Seime, ragina parlamentarus „pradėti dirbti...

Verslo aplinka
2018.03.16
Estijos premjeras atšaukia vizitą Rusijoje 13

Juri Ratas, Estijos ministras pirmininkas, paskelbė nedalyvausiantis estų bendruomenės kultūriniame renginyje...

Verslo aplinka
2018.03.16
Ko tikėtis iš Putino Rusijos dar šešerius metus Premium 9

Sekmadienį Rusijoje vyks prezidento rinkimai, nekeliantys didelės intrigos. Neabejotina, kad dar vienai...

Verslo aplinka
2018.03.15
Akademinės etikos kontrolierius atleistas iš pareigų 3

Kaltinimų antisemitizmu sulaukęs Vigilijus Sadauskas Seimo sprendimu atleistas iš akademinės etikos...

Verslo aplinka
2018.03.15
Valdantieji nusiteikę ištirti valstybės skolinimosi politiką krizės metais 11

Valdančioji koalicija tikisi per ateinantį pusmetį atlikti parlamentinį tyrimą, ar pasaulinės krizės...

Verslo aplinka
2018.03.15
Po mokytojų streikų ir nepalankaus teismo sprendimo žlugo Slovėnijos vyriausybė 

Miro Ceraras, Slovėnijos ministras pirmininkas, trečiadienį vakare paskelbė apie savo atsistatydinimą.

Verslo aplinka
2018.03.15
Politinio cinizmo triumfas 23

Devyni iš dešimties šalies gyventojų šiandien nepasitiki Seimu, tačiau parlamentas geba dar labiau save...

Verslo aplinka
2018.03.15
Žiniasklaidos pranešimai apie incidentą IAE sulaukė Minsko reakcijos 5

Šią savaitę žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus apie branduolinį incidentą Ignalinos AE paneigė tiek...

Energetika
2018.03.14
Skvernelis: jeigu opozicija nenori dirbti, gali pasekti Langaičio pavyzdžiu 10

Premjeras Saulius Skvernelis neslepia ironijos dėl opozicijos teikiamo siūlymo dar šiemet vasarą surengti...

Verslo aplinka
2018.03.14
Vyriausybei pritrūko informacijos dėl migracijos reformos

Vyriausybė trečiadienį nukėlė klausimą dėl Vidaus reikalų ministerijos siūlomos migracijos reformos.

Verslo aplinka
2018.03.14
STT: Baigta Trakų tarnautojų ir verslininkų korupcijos byla 2

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (AT) priėmė galutinį ir neskundžiamą sprendimą dešimt metų trukusioje byloje...

Verslo aplinka
2018.03.14
Numatoma parama regionuose būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms 8

Pirmąjį būstą regionuose įsigyjančioms jaunoms šeimoms žadama skirti finansinę paramą, nevertinant jų pajamų...

Verslo aplinka
2018.03.14
Londone neaiškiomis aplinkybėmis mirė Berezovskio bendražygis 3

Jungtinės Karalystės kovos su terorizmu policijos padalinys antradienį pradėjo tyrimą dėl neaiškiomis...

Verslo aplinka
2018.03.14
Vilniuje, Šalčininkuose ir Švenčionyse – Lenkijos TV programos 18

Pietryčių Lietuvos gyventojai jau netrukus galės matyti penkias Lenkijos televizijos programas,...

Technologijos
2018.03.13
Seimas po pateikimo pritarė komisijai dėl padėties šalies žemės ūkyje 1

Antradienį Seimo nariai po pateikimo pritarė laikinosios tyrimo komisijos dėl padėties šalies žemės ūkio...

Verslo aplinka
2018.03.13
Mindaugo Basčio nepavyko pašalinti iš Seimo 18

Seimui nepakako balsų panaikinti Konstituciją pažeidusio ir priesaiką sulaužiusio parlamentaro Mindaugo...

Verslo aplinka
2018.03.13
Žurnalisto žmogžudystės sukrėstoje Slovakijoje – gili politinė krizė 5

Slovakijos vyriausybė atsidūrė ant bedugnės krašto po to, kai viena iš Roberto Fico vyriausybės koalicijos...

Verslo aplinka
2018.03.13
Seimas vėl ėmėsi Konstitucijos pataisos dėl Pakso rinkiminių teisių

Seimas sutiko svarstyti opozicijos parengtą Konstitucijos pataisą, kuri leistų per apkaltą iš prezidento...

Verslo aplinka
2018.03.13
Trumpas sustabdė didžiausią sandorį technologijų istorijoje

Donaldas Trumpas, JAV prezidentas, pirmadienį sustabdė belaidžio ir plačiajuosčio ryšio kompanijos „Broadcom“...

Verslo aplinka
2018.03.13

Verslo žinių pasiūlymai

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau