VMI informacija: dėl vaistų ir medicinos pagalbos priemonių apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu

Publikuota: 2009-02-18
Atnaujinta 2015-06-03 16:26

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų
ministerijos (toliau – VMI prie FM), suderinusi su Sveikatos apsaugos
ministerija, paaiškina pereinamąsias nuostatas dėl lengvatinio pridėtinės vertės
mokesčio (toliau – PVM) taikymo vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms.


Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 1251 straipsnių pakeitimo ir 1251 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo (Žin., 2008, Nr. 149-6034) 9 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad vaistų ir medicinos pagalbos priemonių tiekimas asmenims, kuriems šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka, iki 2009 m. birželio 30 d. apmokestinamas taikant 5 procentų PVM tarifą.Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies nuostatas apdraustiesiems yra kompensuojamos išlaidos kompensuojamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, išrašytiems ambulatoriniam gydymui Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Be to, pagal šio įstatymo 10 straipsnio 5 dalies nuostatas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto apmokamos vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, naudojamų hospitalizuotiems stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose apdraustiesiems gydyti, išlaidos. Vadovaujantis Sveikatos draudimo įstatymo 12 straipsniu Valstybinė ligonių kasa centralizuotai perka sveikatos priežiūros įstaigoms skirtus vaistus ir medicinos pagalbos priemones, kurių įsigyjimo išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų. Taip pat iš PSDF biudžeto lėšų, vadovaujantis Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktu, kompensuojamos ortopedijos technikos priemonių įsigijimo išlaidos.
Atsižvelgdami į tai, paaiškiname, kad lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, tiekiamoms:
• fiziniam asmeniui, pateikusiam kompensuojamų vaistų receptą;
Šiuo atveju lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas:
1. ambulatoriniam gydymui skirtiems vaistams, įrašytiems į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-125 ,,Dėl 2008 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr.22-827).
2. ambulatoriniam gydymui skirtoms medicinos pagalbos priemonėms, kurios yra įrašytos į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų kainyną, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-44 ,,Dėl 2006 m. Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų kainyno patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr.9-341).
• fiziniam asmeniui, pateikusiam gydytojo traumatologo išrašą (nurodymą);
Šiuo atveju lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas ortopedijos techninėms priemonėms, kurios yra įtrauktos į Ortopedijos technikos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos ar jų dalis kompensuojamos iš valstybės biudžeto, bazinių kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-534 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių, kompensuojamų iš valstybės biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 90-3383; 2008, Nr. 11-390), ir kompensuojamos vadovaujantis Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašo nuostatomis (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 37-1335; 2008, Nr. 8-305)).
• Valstybinei ligonių kasai, centralizuotai perkančiai sveikatos priežiūros įstaigoms skirtus
vaistus ir medicinos pagalbos priemones, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų;
Šiuo atveju lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas vaistams ir medicinos priemonėms, kurie yra įtraukti į Centralizuotai perkamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-03-14 įsakymu Nr. V-190 „Dėl 2008 metų galūnių, sąnarių ir organų protezavimo, protezų įsigijimo bei centralizuotai iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamų protezų, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo tvirtinimo“ ir 2008-06-13 įsakymu Nr. V-596 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-03-14 įsakymo Nr. V-190 „Dėl 2008 metų galūnių, sąnarių ir organų protezavimo, protezų įsigijimo bei centralizuotai iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamų protezų, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintas centralizuotai perkamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašas. (šiuos sąrašus galima rasti Valstybinės ligonių kasos interneto puslapyje adresu: www.vlk.lt;
• sveikatos priežiūros įstaigoms, kai šie vaistai ir medicinos pagalbos priemonės bus skiriami paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, teikimui.
Lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas sveikatos priežiūros įstaigoms tiekiamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms tik tokiu atveju, jei sveikatos priežiūros įstaiga, kuriai šios prekės tiekiamos:
1) su teritorine ligonių kasa yra sudariusi sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartį (tokią informaciją tiekėjai gali rasti teritorinių ligonių kasų internetiniuose puslapiuose: www.vilniaustlk.lt; www.ktlk.lt; www.klaipedostlk.lt; www.paneveziotlk.lt; www.siauliutlk.lt; tokiu patvirtinimu galėtų būti, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros įstaigos ir teritorinės ligonių kasos paslaugų teikimo sutarties kopija, pateikta tiekėjui);
2) tiekėjui pateikia patvirtinimą, kad įsigyjami vaistai ir medicinos pagalbos priemonės bus skirti sveikatos priežiūros paslaugoms, dėl kurių teikimo su teritorine ligonių kasa yra sudaryta sutartis, teikti.
Lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas sveikatos priežiūros įstaigų perkamiems:
1. vaistams:
1.1. įrašytiems į Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registrą (registrą galima rasti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto puslapyje adresu: www.vvkt.lt );
1.2. įrašytiems į Bendrijos vaistinių preparatų registrą (registrą galima rasti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto puslapyje adresu: www.vvkt.lt );
1.3. įrašytiems į Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašą (sąrašą galima rasti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto puslapyje adresu: www.vvkt.lt );
1.4 įrašytiems į Neregistruotų būtinųjų vaistinių preparatų, leidžiamų atiduoti į rinką Lietuvos Respublikoje, sąrašą (sąrašą galima rasti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto puslapyje adresu: www.vvkt.lt );
1.5. įsigyjamiems vadovaujantis Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-374 (Žin.,2005, Nr. 61-2189);
1.6. įsigyjamiems vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 8 straipsnio 5 dalies nuostata, t.y. esant būtinumui, sveikatos apsaugos ministro laikinai leidžiamiems tiekti į Lietuvos rinką.
2. medicinos pagalbos priemonėms:
2.1. aktyviosioms implantuojamoms medicinos pagalbos priemonėms, kurių kategorijai priskiriamos priemonės, kurių veikimas priklauso nuo energijos šaltinio, bet ne nuo energijos šaltinio, atsirandančio žmogaus organizme, arba dėl gravitacijos, ir kurias ketinama chirurginiu ar medicininiu būdu visiškai, arba iš dalies implantuoti į žmogaus kūną, arba medicininės intervencijos būdu įtaisyti į natūralią žmogaus kūno angą ir po procedūros joje palikti, pavyzdžiui, širdies stimuliatoriai, implantuojami infuziniai siurbliai, kochleariniai implantatai;
2.2. neaktyvioms implantuojamoms medicinos pagalbos priemonėms, kurių kategorijai priskiriamos kitokios implantuojamos priemonės nei aktyviosios implantuojamos priemonės, kurios implantuojamos ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui, pavyzdžiui, intrauteriniai įtaisai, širdies vožtuvai, kaulų protezai;
2.3. in vitro diagnostikos medicinos priemonėms, kurių kategorijai priklauso priemonės, kurios naudojamos iš žmogaus kūno paimtų mėginių in vitro tyrimams siekiant nustatyti fiziologinę ar patologinę būklę, pavyzdžiui: diagnostiniai reagentai;
2.4. vienkartinio naudojimo medicinos pagalbos priemonėms, kurių kategorijai priskiriamos priemonės, skirtos naudoti tik vieną kartą, pavyzdžiui, intraveniniai infuziniai rinkiniai, laparotominiai tamponai;
2.5. kitoms medicinos pagalbos priemonėms, kurių kategorijai priskiriamos dirbtinės kūno dalys; klausos aparatai ir kiti įtaisai, dedami ant kūno, nešiojami arba implantuojami į kūną, skirti fiziniam trūkumui arba negaliai palengvinti, kompensuoti ar gydyti.
Pažymime, kad vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) nuostatomis mokesčių administratorius aiškina mokesčių mokėjimo klausimus. Klausimus dėl sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių su teritorinėmis ligonių kasomis sudarymo, o taip pat dėl prekių priskyrimo medicinos pagalbos priemonėms atitinkamai aiškina Sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybinė ligonių kasa.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Temos:
Kandidatus į savivaldą ir merus galės kelti apie šimtą nepartinių komitetų

Kitų metų kovą vyksiančiuose savivaldos rinkimuose galės dalyvauti bemaž šimtas visuomeninių komitetų.

PVM spaudai ir malkoms mažės, akcizai stipriam alkoholiui – didės 7

Nuo 2019 m. sausio 1 d. spaudai taikomas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas bus nebe 9%, bet 5%, taip...

Seimas taiso klaidą dėl sumažėjusio tantjemų apmokestinimo 2

Seimas bando taisyti klaidą dėl sumažėjusio tantjemų ir kai kurių kitų pajamų rūšių apmokestinimo.

Kitų metų biudžete – daugiau lėšų ikimokyklinių pedagogų algoms

Kitų metų biudžeto projekte, dėl kurio priėmimo antradienį balsuos Seimas, skirti keli milijonai papildomų...

Migracijos tvarkos peržiūra vėluoja – užtruko diskusijos, kaip ją keisti Premium 5

Vyriausybei nepavyko jau šiemet įgyvendinti darbo migracijos procedūrų patobulinimo, numatant palankesnius...

N. Pašiniano blokas triuškinančia pergale laimėjo rinkimus Armėnijoje

Sekmadienio rinkimuose į Armėnijos parlamentą užtikrintai laimėjo ir valdžioje įsitvirtino šalies laikinojo...

Verslo aplinka
2018.12.09
Ingrida Šimonytė pagal populiarumą toliau vejasi Gitaną Nausėdą 33

Naujienų agentūros ELTA užsakymu rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanijos „Baltijos tyrimai“ lapkričio...

Verslo aplinka
2018.12.09
Seimas įvedė kadencijas Seimo kontrolieriams 1

Parlamentarai apribojo Seimo kontrolierių kadencijų skaičių. Už tokias įstatymo pataisas balsavo 101...

Verslo aplinka
2018.12.09
Kremliaus rėmėjai socialiniuose tinkluose bando skaldyti Prancūziją 24

Emmanuelis Macronas, Prancūzijos prezidentas, sėkmingai išvengė kibernetinių atakų ir netikrų naujienų,...

Verslo aplinka
2018.12.09
Oficialu: laikas bus sukiojamas dar bent kelerius metus 14

Žlugo dalies Europos Sąjungos institucijų vadovų ir valstybių, tarp jų ir Lietuvos, puoselėta idėja labai...

Verslo aplinka
2018.12.09
D. Trumpas neteks dar vieno administracijos vado 1

Johnas Kelly, JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos vadovas, iš pareigų pasitrauks iki metų pabaigos.

Verslo aplinka
2018.12.08
Protestai Prancūzijoje: susidūrimuose sužeisti 55 žmonės 35

Geltonųjų liemenių protestai Prancūzijoje šį savaitgalį – mažesni, nei anksčiau. Iš 31.000 protestuotojų...

Verslo aplinka
2018.12.08
Valstiečiai-žalieji dėl kandidato į prezidentus apsispręs įsibėgėjus sausiui 1

Valdančiosios Lietuvos Valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) suvažiavimas, kuriame bus apsispręsta dėl šios...

Verslo aplinka
2018.12.07
Trys ministrai atleisti, ieškoma kandidatų į jų vietą 3

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė dekretus dėl trijų ministrų atleidimo iš pareigų ir pavedimo kitiems...

Verslo aplinka
2018.12.07
Valdantieji neabejoja: biudžetas bus patvirtintas kitą savaitę 12

Kitų metų biudžetą Seimas planuoja patvirtinti kitos savaitės pradžioje. Taip šį ketvirtadienį po biudžeto...

Verslo aplinka
2018.12.06
Pareiginė bazinė alga kils tiek, kiek siūlo Vyriausybė

Pareiginės algos bazinis dydis, nuo kurio priklauso daugelio valdininkų darbo užmokestis, kitąmet bus...

Verslo aplinka
2018.12.06
Premjeras įtaria konservatorius perversmo rengimu, šie juokiasi 32

Premjeras Saulius Skvernelis tvirtina turįs informacijos apie opozicinių konservatorių neva rengiamą...

Verslo aplinka
2018.12.06
Seimas narsto biudžetą, atmetęs opozicijos siūlymą jo nesvarstyti 3

Seimas ketvirtadienį svarsto kitų metų biudžeto projektą, valdantiesiems atmetus opozicijos pasiūlymus „dėl...

2018.12.06
Kai kurios partijos muistosi dėl skaidrumą didinančių VMI planų Premium 3

Bent kelios politinės partijos didesnę dalį paramos gauna gyventojams pildant popierines, bet ne elektronines...

Verslo aplinka
2018.12.06
Politinio pasjanso skersvėjai 2

Premjeras Saulius Skvernelis, į atleidžiamos švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės kompaniją...

Verslo aplinka
2018.12.06

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau