VMI informacija: dėl vaistų ir medicinos pagalbos priemonių apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu

Publikuota: 2009-02-18
Atnaujinta 2015-06-03 16:26

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų
ministerijos (toliau – VMI prie FM), suderinusi su Sveikatos apsaugos
ministerija, paaiškina pereinamąsias nuostatas dėl lengvatinio pridėtinės vertės
mokesčio (toliau – PVM) taikymo vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms.


Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 1251 straipsnių pakeitimo ir 1251 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo (Žin., 2008, Nr. 149-6034) 9 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad vaistų ir medicinos pagalbos priemonių tiekimas asmenims, kuriems šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka, iki 2009 m. birželio 30 d. apmokestinamas taikant 5 procentų PVM tarifą.Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies nuostatas apdraustiesiems yra kompensuojamos išlaidos kompensuojamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, išrašytiems ambulatoriniam gydymui Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Be to, pagal šio įstatymo 10 straipsnio 5 dalies nuostatas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto apmokamos vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, naudojamų hospitalizuotiems stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose apdraustiesiems gydyti, išlaidos. Vadovaujantis Sveikatos draudimo įstatymo 12 straipsniu Valstybinė ligonių kasa centralizuotai perka sveikatos priežiūros įstaigoms skirtus vaistus ir medicinos pagalbos priemones, kurių įsigyjimo išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų. Taip pat iš PSDF biudžeto lėšų, vadovaujantis Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktu, kompensuojamos ortopedijos technikos priemonių įsigijimo išlaidos.
Atsižvelgdami į tai, paaiškiname, kad lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, tiekiamoms:
• fiziniam asmeniui, pateikusiam kompensuojamų vaistų receptą;
Šiuo atveju lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas:
1. ambulatoriniam gydymui skirtiems vaistams, įrašytiems į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-125 ,,Dėl 2008 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr.22-827).
2. ambulatoriniam gydymui skirtoms medicinos pagalbos priemonėms, kurios yra įrašytos į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų kainyną, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-44 ,,Dėl 2006 m. Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų kainyno patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr.9-341).
• fiziniam asmeniui, pateikusiam gydytojo traumatologo išrašą (nurodymą);
Šiuo atveju lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas ortopedijos techninėms priemonėms, kurios yra įtrauktos į Ortopedijos technikos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos ar jų dalis kompensuojamos iš valstybės biudžeto, bazinių kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-534 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių, kompensuojamų iš valstybės biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 90-3383; 2008, Nr. 11-390), ir kompensuojamos vadovaujantis Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašo nuostatomis (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 37-1335; 2008, Nr. 8-305)).
• Valstybinei ligonių kasai, centralizuotai perkančiai sveikatos priežiūros įstaigoms skirtus
vaistus ir medicinos pagalbos priemones, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų;
Šiuo atveju lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas vaistams ir medicinos priemonėms, kurie yra įtraukti į Centralizuotai perkamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-03-14 įsakymu Nr. V-190 „Dėl 2008 metų galūnių, sąnarių ir organų protezavimo, protezų įsigijimo bei centralizuotai iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamų protezų, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo tvirtinimo“ ir 2008-06-13 įsakymu Nr. V-596 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-03-14 įsakymo Nr. V-190 „Dėl 2008 metų galūnių, sąnarių ir organų protezavimo, protezų įsigijimo bei centralizuotai iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamų protezų, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintas centralizuotai perkamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašas. (šiuos sąrašus galima rasti Valstybinės ligonių kasos interneto puslapyje adresu: www.vlk.lt;
• sveikatos priežiūros įstaigoms, kai šie vaistai ir medicinos pagalbos priemonės bus skiriami paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, teikimui.
Lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas sveikatos priežiūros įstaigoms tiekiamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms tik tokiu atveju, jei sveikatos priežiūros įstaiga, kuriai šios prekės tiekiamos:
1) su teritorine ligonių kasa yra sudariusi sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartį (tokią informaciją tiekėjai gali rasti teritorinių ligonių kasų internetiniuose puslapiuose: www.vilniaustlk.lt; www.ktlk.lt; www.klaipedostlk.lt; www.paneveziotlk.lt; www.siauliutlk.lt; tokiu patvirtinimu galėtų būti, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros įstaigos ir teritorinės ligonių kasos paslaugų teikimo sutarties kopija, pateikta tiekėjui);
2) tiekėjui pateikia patvirtinimą, kad įsigyjami vaistai ir medicinos pagalbos priemonės bus skirti sveikatos priežiūros paslaugoms, dėl kurių teikimo su teritorine ligonių kasa yra sudaryta sutartis, teikti.
Lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas sveikatos priežiūros įstaigų perkamiems:
1. vaistams:
1.1. įrašytiems į Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registrą (registrą galima rasti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto puslapyje adresu: www.vvkt.lt );
1.2. įrašytiems į Bendrijos vaistinių preparatų registrą (registrą galima rasti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto puslapyje adresu: www.vvkt.lt );
1.3. įrašytiems į Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašą (sąrašą galima rasti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto puslapyje adresu: www.vvkt.lt );
1.4 įrašytiems į Neregistruotų būtinųjų vaistinių preparatų, leidžiamų atiduoti į rinką Lietuvos Respublikoje, sąrašą (sąrašą galima rasti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto puslapyje adresu: www.vvkt.lt );
1.5. įsigyjamiems vadovaujantis Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-374 (Žin.,2005, Nr. 61-2189);
1.6. įsigyjamiems vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 8 straipsnio 5 dalies nuostata, t.y. esant būtinumui, sveikatos apsaugos ministro laikinai leidžiamiems tiekti į Lietuvos rinką.
2. medicinos pagalbos priemonėms:
2.1. aktyviosioms implantuojamoms medicinos pagalbos priemonėms, kurių kategorijai priskiriamos priemonės, kurių veikimas priklauso nuo energijos šaltinio, bet ne nuo energijos šaltinio, atsirandančio žmogaus organizme, arba dėl gravitacijos, ir kurias ketinama chirurginiu ar medicininiu būdu visiškai, arba iš dalies implantuoti į žmogaus kūną, arba medicininės intervencijos būdu įtaisyti į natūralią žmogaus kūno angą ir po procedūros joje palikti, pavyzdžiui, širdies stimuliatoriai, implantuojami infuziniai siurbliai, kochleariniai implantatai;
2.2. neaktyvioms implantuojamoms medicinos pagalbos priemonėms, kurių kategorijai priskiriamos kitokios implantuojamos priemonės nei aktyviosios implantuojamos priemonės, kurios implantuojamos ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui, pavyzdžiui, intrauteriniai įtaisai, širdies vožtuvai, kaulų protezai;
2.3. in vitro diagnostikos medicinos priemonėms, kurių kategorijai priklauso priemonės, kurios naudojamos iš žmogaus kūno paimtų mėginių in vitro tyrimams siekiant nustatyti fiziologinę ar patologinę būklę, pavyzdžiui: diagnostiniai reagentai;
2.4. vienkartinio naudojimo medicinos pagalbos priemonėms, kurių kategorijai priskiriamos priemonės, skirtos naudoti tik vieną kartą, pavyzdžiui, intraveniniai infuziniai rinkiniai, laparotominiai tamponai;
2.5. kitoms medicinos pagalbos priemonėms, kurių kategorijai priskiriamos dirbtinės kūno dalys; klausos aparatai ir kiti įtaisai, dedami ant kūno, nešiojami arba implantuojami į kūną, skirti fiziniam trūkumui arba negaliai palengvinti, kompensuoti ar gydyti.
Pažymime, kad vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) nuostatomis mokesčių administratorius aiškina mokesčių mokėjimo klausimus. Klausimus dėl sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių su teritorinėmis ligonių kasomis sudarymo, o taip pat dėl prekių priskyrimo medicinos pagalbos priemonėms atitinkamai aiškina Sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybinė ligonių kasa.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Temos:
Reformos skinasi kelią: po svarstymo pritarė „Sodros“ įmokų „luboms“, mokesčių sujungimui 23

Seimas penktadienį per nenumatytą posėdį ėmėsi svarstyti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisų.

Euro zonos biudžeto planas sulaukia vis daugiau nepritarimo balsų

Vokietijos ir Prancūzijos planas sukurti atskirą euro zonos biudžetą sulaukė pasipriešinimo iš Lenkijos.

Sprendimas dėl etatinio pedagogų apmokėjimo Seime atidėtas 1

Seimas penktadienį pradėjo svarstyti etatinį mokytojų apmokėjimo modelį, tačiau opozicinių konservatorių...

„Brexit“: „Airbus“ įspėjo dėl pasitraukimo iš JK 2

14.000 darbo vietų Jungtinėje Karalystėje (JK) sukūrusi lėktuvų gamintoja „Airbus“ gali atsisakyti savo planų...

Valdančiųjų dovana profsąjungoms – jos bus prilygintos partijoms 1

Gyventojai turės galimybę profesinėms sąjungoms atskirai skirti 1% gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Tad šios...

Politikai klimpsta valstybės tarnybos reformoje

Nors valdantieji buvo nusiteikę jau kitą savaitę patvirtinti valstybės tarnybos reformą, šis klausimas ima...

Euro zonos kreditoriai pasiekė istorinį susitarimą ir sumažino Graikijos skolos naštą 5

Baigiantis Graikijos gelbėjimo programai, euro zonos finansų ministrai pasiekė susitarimą palengvinti šalies...

Linkevičius Ukrainoje susitiko su Babčenko 3

Ukrainoje viešintis užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ketvirtadienio vakarą susitiko su savo mirtį...

Seime juda iniciatyva viešinti prisipažinusius KGB‘istus, VSD tai vadina klaida 5

Seimas po audringų diskusijų sutiko svarstyti pasiūlymą jau kitąmet paviešinti Lietuvos valstybei oficialiai...

Verslo aplinka
2018.06.21
Mokesčių reforma: lenktynės su laiku Premium 9

Seimo valdantiesiems paskendus diskusijose ir gerokai vėluojant patvirtinti mokesčių bei pensijų sistemų...

Verslo aplinka
2018.06.21
Būstą regionuose įsigyjančiam jaunimui – valstybės parama 18

Mažesniuose miestuose ar rajonuose pirmąjį būstą įsigyjančios jaunos šeimos gaus valstybės paramą, kuri sieks...

Verslo aplinka
2018.06.21
„Brexit“: JK parlamentas palaimino May planą

Theresos May, Jungtinės Karalystės (JK) ministrės pirmininkės, „Brexit“ strategija sulaukė svarbaus...

Verslo aplinka
2018.06.21
Latvijoje suimtas parlamento narys, įtariamas neskaidriu partijos finansavimu

Latvijos korupcijos prevencijos biuras po parlamento pritarimo suėmė Saeimos narį Artusą Kaiminį.

Verslo aplinka
2018.06.20
Šapoka: tai yra klaida, kurios pasekmes prognozuoti būtų sunku 25

Vilius Šapoka, finansų ministras, neigiamai vertina „chaotiškus“ Seimo biudžeto ir finansų komiteto priimtus...

Verslo aplinka
2018.06.20
Sutkus po Seimo komiteto sprendimų dėl progresinio tarifo: „Tiesus kelias į Venesuelą“ 9

Seimo biudžeto ir finansų komitetas trečiadienį patvirtino 27% gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifą...

Verslo aplinka
2018.06.20
Seimo Biudžeto ir finansų komitetas pritarė pensijų reformai, tačiau nukėlė klausimą dėl anuitetų 1

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto nariai trečiadienį svarstė ministrų kabineto pateiktą pensijų kaupimo...

Verslo aplinka
2018.06.20
Merkel ir Macronas sutarė dėl atskiro euro zonos biudžeto 6

Angela Merkel, Vokietijos kanclerė, ir Emmanuelis Macronas, Prancūzijos prezidentas, po susitikimo Berlyne...

Verslo aplinka
2018.06.19
Valdantieji vargais negalais apgynė aplinkos ministrą 9

Seimas, antradienį audringai, ilgai ir procedūriškai klampiai svarstęs opozicinių socialdemokratų inicijuotą...

Verslo aplinka
2018.06.19
Seime sunkiai judama link valstybės tarnybos reformos 1

Seimas iš esmės sutinka reformuoti valstybės tarnybą, tačiau kiek švelniau, nei pasiūlė Vyriausybė. Dalis...

Verslo aplinka
2018.06.19
Europietiškų pinigų kapšas Lietuvai gerokai suzmeks Premium 4

Europos Komisija (EK) siūlo numatyti, kad 2021–2027 m. finansinės perspektyvos laikotarpiu Lietuva į bendrą...

Verslo aplinka
2018.06.19

Verslo žinių pasiūlymai

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau