ES naujienos: griežtinamos sankcijos už piktnaudžiavimą rinka

Publikuota: 2014-08-16
Atnaujinta 2015-06-09 17:27
Aurelija Balčiūnė. „Raidla Lejins & Norcous“ asocijuota teisininkė.
Aurelija Balčiūnė. „Raidla Lejins & Norcous“ asocijuota teisininkė.
 

Finansų sektoriuje netyla kalbos, kad manipuliavimas rinka galėjo būti viena iš finansų krizės priežasčių, jei ne prisidėjusi prie finansinės krizės atsiradimo, tai bent pagilinusi krizės padarinius ES šalyse. Nors neabejojama, kad ES valstybių narių vidiniai teisės aktai nustatė atsakomybę už piktnaudžiavimą rinka, laikoma, kad bausmių diferenciacija skirtingose šalyse galėjo taip pat prisidėti prie manipuliavimo rinka, pasinaudojant šiais skirtumais (pavyzdžiui, Estijoje už prekybą viešai neatskleista informacija buvo baudžiama mėnesiu kalėjimo, o Slovakijoje – 19 metų laivės atėmimo bausme).

Dar 2009 m. finansinės priežiūros darbo grupės ataskaitoje buvo pažymėta, kad valstybių narių sankcijų taikymo tvarka yra silpna ir nevienoda ir ne visos nacionalinės institucijos turi reikiamus įgaliojimus taikyti atitinkamas sankcijas, todėl buvo rekomenduojama griežtinti priežiūros ir sankcijų tvarką. Esant šioms aplinkybėms, 2014 m. balandį Europos Parlamentas ir Taryba priėmė direktyvą 2014/57/ES, pagal kurią valstybės narės buvo įpareigotos užtikrinti, kad už manipuliavimą finansų rinkose būtų taikoma baudžiamoji atsakomybė bei reglamentą 596/2014, nustatantį bendrą ES reguliavimo sistemą prekybai vertybiniais popieriais, naudojantis viešai neatskleista informacija, neteisėtam viešai neatskleistos informacijos atskleidimui ir manipuliavimui rinka (piktnaudžiavimui rinka), įskaitant administracines sankcijas už atitinkamas veikas. 
Priėmus reglamentą ir direktyvą, atsakomybė už manipuliavimą (piktnaudžiavimą) rinka diferencijuojama dviem lygiais priklausomai nuo veikos sudėtingumo (direktyva reikalauja, kad bent jau sunkiausi piktnaudžiavimo rinka atvejai būtų priskirti prie nusikalstamos veikos, už kurią būtų nustatyta baudžiamoji atsakomybė). Nors gali atrodyti, kad atsakomybė tam tikrais atvejais dubliuojama, t.y. yra galimybė taikyti ir baudžiamąsias, ir administracines sankcijas už tas pačias veikas, ES valstybės narės yra įpareigotos užtikrinti, kad visuotinai pripažįstamas principas non bis in idem (draudimas antrą kartą bausti už tą pačią nusikalstamą veiką) nebūtų pažeistas.
Direktyva numato, kad už prekybą, patarimą kitam asmeniui ar jo skatinimą prekiauti kito asmens vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka būtų skiriama maksimali ne trumpesnė kaip ketverių metų laisvės atėmimo bausmė, o už neteisėtą viešai neatskleistos informacijos atskleidimą būtų skiriama maksimali ne trumpesnė kaip dvejų metų laisvės atėmimo bausmė. Tokia pati atsakomybė numatyta ir juridiniams asmenims, kurių neteisėta veikla taip pat gali būti paviešinta, paskelbiant sprendimus dėl paskirtų sankcijų. Kiekvienai valstybei paliekama teisė numatyti ir griežtesnę atsakomybę už minėtas veikas.
Pagal šiuo metu galiojančius Lietuvos įstatymus tiek manipuliavimas rinka, tiek pasinaudojimas viešai neatskleista informacija laikomi nesunkiais nusikaltimais, už kurių padarymą griežčiausia numatyta sankcija siekia trejus metus laisvės atėmimo (manipuliavimas rinka) ir dvejus metus už prekybą vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija. Be to, gali būti taikomos ir švelnesnės sankcijos, kurios apima laisvės apribojimą arba baudą (kai kalbame apie baudžiamosios atsakomybės taikymą, teismo diskrecija gali būti taikoma viena iš šių baudžiamųjų sankcijų, tačiau jokiu būdu ne visos kartu). Įgyvendinus direktyvą ir nustačius, kad už manipuliavimą rinka didžiausia bausmė siektų ketverius laisvės atėmimo metus, ši veika patektų į apysunkio nusikaltimo kategoriją, o tai leistų taikyti didesnes baudas – maksimalią baudą, lygią 500 MGL dydžio (iki 65 tūkst. litų) padidinti iki 1 000 MGL (130 tūkst. litų) dydžio. Juridiniam asmeniui taikoma bauda pagal baudžiamąjį įstatymą jau dabar gali siekti 50 000 MGL (6,5 mln. litų).
Piktnaudžiavimo rinka reglamentas 596/2014 nustato administracinę atsakomybę už piktnaudžiavimą rinka (prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija, neteisėtą viešai neatskleistos informacijos atskleidimą, manipuliavimą rinka ir kt. veikas, numatytas reglamente). Reglamentas už numatytas veikas nustato tokias sankcijas kaip pelno, gauto dėl pažeidimo, ar sumų, pelnytų išvengus nuostolių, grąžinimas, laikinas ir nuolatinis uždraudimas eiti vadovaujamas pareigas investicinėse įmonėse ir kt. Be to, reglamentas nustato ir pinigines sankcijas, kurios diferencijuojamos fiziniams ir juridiniams asmenims. Reglamentu neribojama ES valstybių narių teisių nustatyti didesnes administracines sankcijas ar kitas administracines priemones, taip pat suteikiama galimybė vietoj administracinių sankcijų taikyti baudžiamąsias, jei už tokias veikas nacionaliniais teisės aktais jau yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė.
Fiziniams asmenims už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija, neteisėtą viešai neatskleistos informacijos atskleidimą ar manipuliavimą rinka gali būti taikomos didžiausios piniginės sankcijos, kurių dydis sudaro bent 5 mln. eurų. Už kitas veikas nustatytos mažesnės sankcijos, kurios siekia bent 500 tūkst. eurų (viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašų sudarymo, vadovų sandorių pranešimo, rekomendacijų dėl investicijų ir statistikos taisyklių nesilaikymas) ar 1 mln. eurų (piktnaudžiavimo rinka prevencijos ir nustatymo, viešai neatskleistos informacijos atskleidimo taisyklių nesilaikymas). Tuo tarpu šiuo metu galiojantys Lietuvos teisės aktai nustato, kad draudimo naudotis viešai neatskleista informacija prekiaujant finansinėmis priemonėmis ir draudimo manipuliuoti rinka pažeidimas užtraukia baudą nuo 5 000 iki 30 000 litų arba už 60 000 litų (jei pakartotinė veika).
Juridiniams asmenims už analogiškas veikas atitinkamai gali būti taikomos sankcijos, kurių maksimali suma gali siekti bent 15 mln. eurų arba 15 % bendros juridinio asmens metinės apyvartos (už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija, neteisėtą viešai neatskleistos informacijos atskleidimą ar manipuliavimą rinka), bent 2,5 mln. eurų arba 2 % bendros juridinio asmens metinės apyvartos (piktnaudžiavimo rinka prevencijos ir nustatymo, viešai neatskleistos informacijos atskleidimo taisyklių nesilaikymas) ir 1 mln. eurų (viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašų sudarymo, vadovų sandorių pranešimo, rekomendacijų dėl investicijų ir statistikos taisyklių nesilaikymas). Tuo tarpu šiuo metu galiojantys Lietuvos teisės aktai nustato, kad draudimo naudotis viešai neatskleista informacija prekiaujant finansinėmis priemonėmis ir draudimo manipuliuoti rinka pažeidimas užtraukia baudą iki 200 000 litų arba atskirais atvejais gali būti taikoma ir didesnė bauda iki dvigubo neteisėtai gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydžio, jei jie viršija minėtą baudos dydį.Neabejotina, kad į kiekvieną pasinaudojimą viešai neatskleista informacija, manipuliavimą arba piktnaudžiavimą rinka, turi būti reaguojama adekvačiai ir taikomos veiksmingos ir atgrasančios sankcijos. Nors manipuliavimo rinka direktyva ir piktnaudžiavimo rinka reglamentu nustatytų sankcijų pagrindinis tikslas, matyt, yra atgrasyti tiek fizinius, tiek juridinius asmenis nuo veiksmų, kuriais būtų manipuliuojama rinka ir pasinaudojama viešai neatskleista informacija, šis reguliavimas yra reikšmingas ES įsikišimas į valstybių narių vidaus teisės sistemą. Toks įsikišimas į valstybių narių vidaus teisės sistemą gali būti pateisinamas tuo, kad valstybėse narėse šiuo metu egzistuoja dideli skirtumai tarp sankcijų, už veikas, nustatytas direktyvoje ir reglamente. Dokumentų kūrėjų teigimu, suderinus minėtą reguliavimą, asmenys, atliekantys reglamente ir direktyvoje nustatytas veikas, negalės pasinaudoti šiais skirtumais.
Visgi, nepaisant plačiai postuluojamų reglamento ir direktyvos tikslų (tokių kaip ES finansų rinkų vientisumo užtikrinimas, investuotojų apsaugos stiprinimas ir pasitikėjimo finansinėmis rinkomis didinimas), kyla abejonių, ar direktyvos ir reglamento priėmimas ir įgyvendinimas realiai sukels kokių nors pokyčių rinkoje. Be to, sunku prognozuoti, ar dėl sankcijų sugriežtinimo pasikeis kiekvieno pažeidimo atvejo vertinimas ir bus skiriamos ženkliai didesnės sankcijos nei iki šiol. Teismų praktikos šiuo klausimu trūkumas parodo, kad tokių pažeidimų nustatymas (išaiškinimas) ir įrodinėjimas yra sudėtingas. Dažnai bylos, susijusios su viešai neatskleistos informacijos pasinaudojimu, pagrindu ir įrodinėjimo ašimi tampa tik surinkti netiesioginiai įrodymai, tokie kaip asmenų susitikimai ar telefoniniai skambučiai, jų dažnumas ir trukmė. To gali nepakakti pažeidimo įrodymui arba įrodinėjimas gali tapti ypač sunkus. Net ir tais retais atvejais, kai Lietuvoje buvo pritaikyta atsakomybė, fiziniam asmeniui pritaikyta bauda siekė 1 000 litų, o juridiniam asmeniui net nesiekė 100 000 litų. Be to, dažnai finansų rinkose pasigirsta nuomonė, kad naudojimasis viešai neatskleista informacija yra naudingas finansų rinkoms pirmiausia dėl to, kad asmenų, pasinaudojusių viešai neatskleista informacija, prekyba vertybiniais popieriais daro poveikį kainos svyravimams ir tokiu būdu parodo tikrąją bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama, vertę, kas yra pravartu visiems investuotojams.Už reglamento ir direktyvos nuostatų įgyvendinimą vidiniais teisės aktais yra atsakingos ES valstybės narės. Reglamente ir direktyvoje nustatytos priemonės dėl kompetentingų institucijų ir jų įgaliojimų, administracinių ir baudžiamųjų sankcijų bei kitų priemonių, pranešimo apie pažeidimus ir dėl sprendimų skelbimo bei kt. turi būti įgyvendintos iki 2016 m. liepos 3 d.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Vyriausybė neskubės NPD sulyginti su MMA, nes tai kainuotų šimtus milijonų Premium 2

Europos Sąjunga tikisi kitąmet susitarti dėl bendrų visoms šalims minimalaus mėnesio atlyginimo (MMA)...

Verslo aplinka
2021.11.30

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku